Consell escolar

El Consell Escolar del centre es reuneix almenys una vegada al trimestre i sempre que el convoca la directora del centre o ho sol·licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.

Actua normalment en ple, tot i que també es poden constituir comissions específiques d’estudi i informació. A l’escola Ramon Llull tenim les següents comissions de treball:

Permanent

Econòmica

Convivència

Coeducació

Les persones del Consell Escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys. Enguany s’haurien d’haver celebrat eleccions per renovar la meitat dels membres, però donada l’excepcionalitat del moment s’ha optat per fer una prorroga d’un any. En aquests moments els representants dels diferents sectors són:

Directora del centre: Noelia López

Cap d’Estudis: Eva Antequera

Secretari: Eduard Casanovas

Representant municipal: Isabel Ugeda Cañete

Representants dels mestres:

Rosa Maria González, Anna Núñez, Rosa Perelló, Sira Casbas, Magda Pujol, Isabel del Amo.

Representants de les famílies dels alumnes:

Laura López, Maria José Larraín, Raquel Pasamar, Sol Ortega, Ximena Huerta.

Representant AFA: Josep Xurigué.

Representant del PAS: Teresa Juan.