Metodologia

Els trets principals de la nostra proposta:

Competencial: En un context de canvi constant com l’actual, el Currículum vigent ens ofereix les directrius per desplegar les competències que l’infant haurà d’assolir per actuar en aquest món dinàmic i divers. Seleccionem i definim els continguts clau que es treballaran a cada proposta, però els nostres objectius són les competències que s’han d’adquirir. No es tracta només d’incorporar coneixements, sinó saber en quin moment aplicar i quines estratègies seguir.

Significativa: El mitjà per desplegar les competències no pot ser un altre que el món on volem incidir. Ens basem en propostes significatives per l’infant que parteixen de situacions reals on es puguin mostrar més implicats i de retruc, en el seu propi procés d’aprenentatge.

Interdisciplinar i globalitzada: la realitat no es troba parcel·lada ni compartimentada i la resolució de situacions reals no té resposta des d’un àmbit únicament. Per aquest motiu intentem que cada cop més els reptes proposats requereixin totes les àrees per obtenir resposta.

Arts escèniques: Les propostes teatrals, el joc i la fantasia posen en funcionament la ment, el moviment del cos i el cor des del vessant emocional.

Inclusiva: Es fan programacions multinivell on es recullen les mesures per atendre a la diversitat: infants de la SIEI, de l’aula d’acollida, de suport lingüístic i amb dificultats d’aprenentatge, entre d’altres.

Avaluació: Es parteix d’un enfocament on cada cop l’avaluació forma més part del procés d’aprenentatge, servint per regular el propi procés d’aprenentatge i orientar a l’infant i el docent.