Malalties infeccioses

Les malalties infeccioses que es poden transmetre d’una persona a una altra per qualsevol mecanisme són freqüents en infants escolaritzats. El risc de contagi es pot minimitzar seguint les normes higièniques habituals:

  • En totes les malalties que cursen amb febre (més de 37’50), a més de les recomanacions específiques per a cadascuna d’elles, cal que el nen i la nena hagi estat 24 hores sense febre abans de tornar a l’escola.
  • En cas de polls: fins a 24 hores després que s’hagi iniciat el tractament.
  • En cas de diarrees: fins 48 hores des de la darrera deposició diarreica.
  • En la resta de casos: seguir les decisions mèdiques oportunes.

En general, si l’estat de salut d’una criatura l’impedeix dur a terme les seves activitats amb normalitat, requereix més atencions de les que els responsables a càrrec poden donar-li, si presenta febre, letargia, irritabilitat, plora constantment, respira amb dificultat o altres signes que evidenciïn una malaltia greu o presenta exantema amb febre o canvis de comportament sobtats, cal que s’abstingui de venir a l’escola.

En casos d’al·lèrgies, intoleràncies, i altres afeccions rellevants, cal aportar la documentació mèdica que l’especifiqui.

En el cas que un infant hagi de prendre un medicament en horari escolar convé fer-ho coincidir amb els àpats. El medicament ha d’anar acompanyat de la recepta mèdica i una autorització explícita de la família. El familiar responsable ha de lliurar la medicació en mà al personal de l’escola i vetllar per la seva recollida.

Criteris de no assistència de l’alumnat a l’escola durant un període de temps determinat a causa de malalties transmissibles (PDF)