Salut

Procediment a l’hora de tractar les al·lèrgies i intoleràncies de l’alumnat

Entrevistes

Entrevista prèvia a l’escolarització al centre.

La primera acció que el centre escolar ha de dur a terme és una entrevista amb els pares o tutors, que a la preinscripció han comunicat que el seu fill/a pateix algun tipus d’al·lèrgia/ intolerància. Els pares hauran d’informar el tutor del nen/ nena del tipus d’al·lèrgia o intolerància i dels símptomes i reaccions que pateix.

Aquesta entrevista també ha de servir per saber el coneixement que l’alumne té sobre la seva malaltia, sobretot en alumnes de primària, i permetrà aplicar un protocol d’actuació per vetllar per la salut de l’alumne.

Entrevistes a principi de curs, quan hi ha un canvi de tutor:

Tot i que l’escola vetllarà pel traspàs d’informació fidedigna quan hi hagi un canvi de tutor, és recomanable trobar-se família i professorat per repassar el protocol.

A l’aula

Conscienciació de l’alumnat de les intoleràncies i al·lèrgies.

Mitjançant diferents eines pedagògiques (jocs, contes..) s’ha de donar a conèixer aquests aspectes a la resta d’alumnes per afavorir la integració del alumnes amb intoleràncies i al·lèrgies. És molt important fer adonar als alumnes que no han d’oferir cap tipus d’aliment que pugui ser perjudicial i explicar-los el per què. També s’ha d’ensenyar al nen/a afectat a no acceptar cap aliment ofert per una altra persona.

Material escolar:

Plastilines, llapis de ceres, pintura de dits, maquillatges, i altres materials educatius poden contenir tenir llet de vaca, ou, fruits secs, soja, làtex i/o altres al·lèrgens.

Des de l’escola, es consultarà sempre la composició a la guia “Dossier informatiu al·lèrgens alimentaris al material escolar” elaborada per Immunitas Vera (Associació d’Al·lèrgics Alimentaris i al làtex / www.immunitasvera.org) o bé consultant al fabricant.

Es vetllarà per escollir únicament marques que garanteixin absència d’al·lèrgens per tal de cobrir les necessitats especifiques que puguin haver-hi.

Esmorzars.

Per tenir especial atenció mentre mengen, és recomanable l’ús del tovalló, que delimiti l’espai d’esmorzar personal així com que tots els nens estiguin asseguts per tenir un major control de riscos. Tenir cura del material que s’utilitza a l’hora de beure i menjar, en cas necessari tenir-ho en lloc a part.

Experimentació.

Sempre que es faci alguna activitat d’experimentació – ja sigui amb aliments o altres materials -, aquests hauran de ser aptes per a tot a l’alumnat, en cas de dubte caldrà consultar a la família i cercar alguna alternativa en la mesura del possible.

Es seguirà el mateix procediment que per a la tria de materials escolars.

Menjador Escolar

Cuinar sense gluten no és només emprar ingredients segurs, sinó que implica mantenir un conjunt de bones practiques per evitar la contaminació encreuada. És molt important que tot el personal que estarà implicat en la compra, preparació, servei i atenció de les persones al·lèrgiques i intolerants, rebi correctament informació específica sobre què és la malaltia, on es troba i com evitar-lo. D’aquest protocol a seguir en l’adquisició de producte, emmagatzematge, manipulació, elaboració i servei a taula s’encarregarà l’empresa que gestiona la cuina a l’escola.

Els menús en generals han de ser equivalent al menú basal programat per la resta d’alumnes, és a dir, equiparable a nivell de quantitat, qualitat i varietat. Recordem que és imprescindible demanar la fitxa Técnica dels aliments al distribuïdor. Aquest document conté informació sobre els al·lèrgens i les seves traces i ens facilitarà la gestió

Actes escolars lúdics

  • A l’hora d’organitzar activitats escolars que impliquin menjar fora de l’escola és important que el lloc al qual s’acudirà (concretament casa de colònies, viatges a finals de sisè, etc.) ofereixi opcions segures i equivalents per als al·lèrgics o intolerants. Especialment pel que fa a les cases de colònies, cal tenir en compte quines ofereixen protocols de seguretat alimentària; es desestimaran aquelles que no ofereixin aquesta opció.
  • Aniversaris: Es celebraran els aniversaris sense portar menjar; organitzant aniversaris on l’infant se senti protagonista amb recursos com portar fotografies, algun objecte personal molt estimat, elaborar un llibre d’aniversari amb dibuixos dels companys…
  • Altres celebracions i Menjars populars (panellets, mona, dia de la truita, xocolatada, etc.): En el cas que sigui l’escola qui gestioni l’activitat es vetllarà per opcions segures per a tots els alumnes, àpats i productes sense agents al·lèrgics/gluten assegurant l’absència de contaminació.

Caldrà avisar als pares dels alumnes amb al·lèrgies/intoleràncies de les activitats especials que s’organitzen amb antelació, per tal que puguin col·laborar amb el professorat en l’elecció de possibles alternatives.

Se’ls presentarà per escrit la relació de productes a comprar i ells donaran la seva conformitat o presentaran alternatives.

En algunes ocasions s’obriran les portes de les aules a les famílies amb la finalitat de que participin conjuntament  a l’hora d’elaborar alguns àpats de les celebracions populars.