Grans Objectius

El Projecte de Direcció (PdD) pel període 2017-2021 defineix els objectius generals, amb una concreció a quatre anys.La Programació General Anual de Centre (PGAC),  planifica els objectius anuals de cada curs d’acord amb el PdD .

Els objectius generals són:

Objectiu 1.  Assolir una  millora de les Competències Bàsiques de l’alumnat.

Objectiu 2. Implementar canvis metodològics per afavorir l’aprenentatge competencial de l’alumnat.

Objectiu 3. Promoure la cohesió i la participació entre els membres de la comunitat educativa.

Objectiu 4. Actualitzar el Projecte Educatiu de Centre.

A més dels objectius del PdD, l’escola ha de recollir els objectius educatius propis de cada etapa escolar:

EDUCACIÓ INFANTIL[1] L’educació infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida, a l’inici del procés d’aprenentatge, i ha de prevenir i compensar els efectes discriminadors de les desigualtats d’origen social, econòmic o cultural.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA [2]

L’etapa d’educació primària té com a finalitat proporcionar a tots els alumnes una educació que, d’acord amb les competències bàsiques fixades en el currículum, els permeti:

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials.

b) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual.

c) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi.

d) Expressar el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat.

e) Conèixer els elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de Catalunya que els facilitin l’arrelament

[1] LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació  de Catalunya (LEC)  Article 56

[2] LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació  de Catalunya (LEC)  Article 58