Construcció Escola, 1936

L’arquitecte municipal, Joaquim Moragues Ixart, redacta la Memòria del Segon Projecte, (26 de maig de 1936)
L’Ajuntament aprova definitivament, 8 de maig de 1936, el “projecte de escoles graduades” i demana al “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes” la subvenció de 180.000 pessetes per a la construcció de l’edifici. El text està redactat en català.

El nom de l’escola serà “Francesc Macià”, que reflecteix el moment polític del país: recuperació de l’autogovern, amb la Generalitat de Catalunya.

L’alcalde del Prat demana al Director General de Primera Enseñanza, del govern de l’Estat, la concessió de les 180.000 pessetes, a raó de 12.000 per curs, el dia 30 de maig de 1936.

L’alcalde viatja a Madrid per a presentar el projecte.

El Director General de Primera Enseñanza comunica, el 7 d’octubre de 1936, la concessió de l’esmentada subvenció econòmica, i imposa un canvi d’orientació de l’edifici, “para que las clases queden orientadas a Este o Sur y no a Oeste” (com figurava en els dos projectes fets per l’escola). L’Escola tindrà, doncs, la seva ubicació definitiva)

Cal remarcar que l’aprovació es fa durant la Guerra Civil. El Conseller Municipal, amb data 8 de gener de 1937, demana al Conseller de Cultura del Govern de la Generalitat que els facilitin la subvenció aprovada pel govern de l’Estat, perquè l’Ajuntament del Prat no pot avançar els diner.

Durant la Guerra Civil s’inicia la construcció de l’estructura de l’edifici. No s’acabaran, però, les obres, donades les dificultats creixents de la República. Amb el nou règim, El Franquisme, la nova “Comisión Gestora Muncipal”, aprova el 17 de febrero de 1940 la demanda al govern de l’Estat del compliment de l subvenció acordada pel Govern de la República. Malgrat que en el esrit sembla que pot haver-hi procuncuament favorable a una nova revisió de la petició, finalment no es concedirà, perquè “todas las concesiones efectuadas por el gobierno rojo en fecha posterior al Glorioso Alzamiento Nacional han sido anuladas” (sic).

 

Si voleu consultar la documentació relativa al projecte, adjudicació, etc, aquí us uferim una mostra per deferència de l’Arxiu Històric Municiapl del Prat.

L’edifici quedarà abandonat durant vint anys…

Molts avis del centre van jugar, durant la seva infància, a amagar-se…