Identitat i caràcter propi

Identitat i caràcter propi: Missió i visió.

Missió

 

El nostre centre es defineix com una escola catalana, laica, acollidora, respectuosa amb les diferències, compromesa amb el medi i reflexiva, que cerca la innovació i la millora. Fomenta la participació activa i aposta per la creació d’espais on les famílies participen en l’educació dels seus fills.

La missió de l’escola és la de treballar perquè l’alumnat desenvolupi les competències d’aprendre a ser i actuar de manera autònoma, aprendre a pensar i comunicar, aprendre a descobrir i tenir iniciativa, i aprendre a conviure i habitar en el món.

 Visió

Amb la reflexió, treball en equip i formació volem aconseguir:

1.       Implementar procés educatiu d’innovació i millora continua, que ens  permeti  caminar cap  l’excel·lència educativa, millorant les competències bàsiques de l’alumnat:

  • La competència lingüística i comunicativa, en llengua catalana i castellana.
  • La competència comunicativa en llengua estrangera.
  • La competència matemàtica.
  • L’ús de  les TIC-TAC,  per millorar les competències bàsiques.

2.       Millorar la cohesió social per aconseguir una comunitat educativa participativa, cooperadora, respectuosa,  democràtica i implicada en el projecte d’escola.

3.       Millorar l’equitat:

  • Treballar en xarxa perquè tot l’alumnat disposi dels recursos materials adequats per a aconseguir una reial igualtat d’oportunitats.
  • Aplicar estratègies metodològiques per aconseguir una educació  adequada a les capacitats i necessitats de l’alumnat i compensatòries  per evitar el risc de fracàs escolar.

4.     Millorar el funcionament del centre, fomentant  el lideratge fort i distribuït i compartit  de la direcció i de l’equip directiu i la coordinació general del centre,  per a l’assumpció de corresponsabilitats i el retiment de comptes