Estratègies globals

Estratègies globals

 • Millorar la competència lingüística i comunicativa del nostre alumnat.
 • Detecció dels punts febles en competència lingüística i comunicativa (comprensió lectora i expressió escrita) dels tres cicles d’Ed. Primària
 • Millorar el nivell de competència comunicativa en llengua estrangera.
 • Millorar la competència matemàtica del nostre alumnat.
 • Potenciar l’ús de les TIC-TAC per millorar les competències bàsiques
 • Elaborar els apartats pendents del PEC
 • Elaborar els plans pendents que formen els annexos del PEC.
 • Reelaborar els plans que formen els annexos del PEC
 • Compartir el funcionament de l’estructura organitzativa del centre i les funcions específiques pròpies.
 • Organitzar la presa de decisions compartida
 • Millorar la difusió i compartiment dels acords
 • Millorar l’adequació de les activitats de l’AMPA als principis recollits al Projecte Educatiu del Centre.
 • Implicar les famílies en la Participació dels projectes de l’escola.
 • Afavorir el clima de respecte i col·laboració en les relacions de les famílies i de les famílies amb els mestres.
 • Promoure l’equitat entre l’alumnat del centre.