Circulars Informatives

Circular informativa núm. 4 Especial Aula d’Adults

Octubre 2020


Benvinguts 

Benvinguts al curs 2020-21. Comencem les circulars informatives dedicades a l’Aula d’Adults amb la comunicació del Pla d’Actuació 2020-21.  

Us desitgem un molt bon curs a tots! 


Pla d’actuació 2020-21 

A principis de maig, l’equip directiu del centre, la Direcció General de la Fundació, la cap d’administració i la junta de caps de departament va començar a treballar en l’elaboració d’un Pla de Contingència pel curs 2020-21 i que va passar a dir-se Pla d’Organització al juliol i ara Pla d’Actuació. Aquest pla està basat en  cinc idees clau: 

 • El curs 2020-21 serà excepcional. I les mesures que es prenguin tindran aquesta excepcionalitat, no seran permanents.  
 • Donar servei presencial a les assignatures que sigui imprescindible. 
 • Reduïr la ratio dels grups d’acord amb els espais.  
 • Prioritzar els programes troncals.  
 • Desenvolupar l’escola virtual al màxim. 

Tal i com us avançàvem ja al juny i juliol, aquest pla preveu tres escenaris, que segons indiquin les autoritats  sanitàries i educatives anirem aplicant.  

 • Escenari Bonaventura: sense mesures de seguretat sanitàries i que podríem tornar a la situació prèvia del març. 
 • Escenari Mitjà: amb flexibilitat curricular. En les reunions telemàtiques que vam fer a finals de juny, us explicàvem quina seria la flexibilitat per cada un dels programes de l’escola.   
 • Escenari de confinament: l’activitat passaria a ser tota a l’Aula Virtual de Teams. 

Organització de les entrades i sortides 

A diferència d’altres cursos, només es permetrà l’entrada al centre als alumnes de l’escola 

El protocol d’entrada serà el següent:  

 • higiene de mans.  
 • presa de temperatura.  

Tal i com ens han indicat des del Departament de salut a tots els centres educatius, us adjuntem els requisits per accedir al centre.


Una vegada dins del centre  

 • Sessió individual i petits grups (instrument i conjunts). Els alumnes aniran fins a l’aula (el personal de recepció els ajudarà a saber quina aula és) i muntaran l’instrument al passadís (hi haurà taules posades especialment per aquest muntatge). Entraran a l’aula amb l’instrument i, si cal, també l’estoig. Els primers dies, els professors d’instrument baixaran a recepció a ajudar als alumnes que comencen.  

Els alumnes han de portar la mascareta a partir de 6 anys durant tota l’estona que estan al centre, excepte si és imprescindible treure-se-la com en els instruments de vent o el cant. En aquests casos, es vetllarà encara més per mantenir la distància de seguretat.  

Una vegada acabada la sessió lectiva, els alumnes amb l’ajuda del professor netejaran els objectes o instruments que hagin tocat;  entenent que aquest curs aquest protocol forma part de l’educació i de la seguretat dels alumnes.  


Espais d’espera 

Per tal de preservar la seguretat al centre, hem de garantir al màxim la traçabilitat, és a dir, saber on és i amb qui està cada alumne. Per això, hem eliminat els espais d’espera (recepció i i50).  


Reserva d’aules 

Aquest curs els alumnes de l’aula d’adults podran reservar les aules d’estudi de dilluns a divendres de 9 a 13 h.  


Servei de custòdia d’instruments 

Aquest servei el seguirem oferint però enlloc de guardar els instruments a l’espai de darrere de recepció, els guardarem a l’aula on l’alumne tindrà la classe.  


Audicions i concerts 

L’activitat d’audicions i concerts així com altres projectes que l’emvic desenvolupava de manera interna i també a la ciutat i pobles del voltant, de moment, queda interrompuda.  

A mesura que avanci el curs i d’acord amb la situació sanitària de cada moment, adaptarem aquesta mesura per tal de fer-ho de manera telemàtica com vam fer la primavera passada o bé de manera presencial entenent que forma part de l’educació musical que desitgem pels nostres alumnes.  


Servei de neteja 

La neteja habitual del centre s’ha incrementat 2 hores diàriament, a la tarda, per tal de garantir que espais comuns com passadissos, lavabos i aules grans estiguin permanentment nets.  

A cada canvi de classe hi haurà la neteja dels objectes que els alumnes han tocat (faristol, cadires, taules, piano…) i ventilació. Alhora, es posaran papereres amb pedal i tapa als passadissos.  


Detecció de símptomes propis de Covid-19 

Si la família ho detecta a casa, ens ho ha de comunicar a través d’aquest formulari per tal d’activar el nostre protocol. 

Si ho detectem a l’escola, s’aïllarà l’alumne al despatx de la planta –2 de Casa Serratosa juntament amb el professor amb qui feia classe. La persona responsable de recepció, trucarà a la família que ha de venir a buscar-lo. En aquest cas, també activarem el nostre protocol.  

Aplicarem el protocol d’informació que ens dictamini el nostre gestor covid, igual que una escola de règim general. 


INFORMACIÓ HABITUAL DE LA CIRCULAR DE SETEMBRE  

Organigrama 

L’emvic té un claustre de més de vuitanta professors que s’organitzen en departaments, equips docents i aules. El centre també compta amb una AMPA, una Associació d’Alumni, Consell Escolar i Consell Social.  

Organigrama 


ACEM i ACCAT 

L’Escola de Música de Vic està associada a l’ACEM (Associació Catalana d’Escoles de Música) i el Conservatori de Vic està adscrit a l’ACCAT (Associació de Conservatoris de Catalunya). D’aquesta manera l’emvic està present i participa activament en debats, activitats, formació i reflexió de l’educació musical a Catalunya.  

ACEM 

ACCAT 


Disseny curricular  

Aquest curs, el disseny curricular de l’emvic compta amb:  

 • CoNeix la música per alumnes de 0 a 3 anys 
 • Sensibilització per alumnes de 3 a 5 anys 
 • Nivell elemental per alumnes de 6 a 12 anys 
 • Nivell mitjà per alumnes de 12 a 18 anys 
 • Grau professional 
 • Aula d’Adults a partir de 18 anys 

Oferta educativa 


Calendari escolar 

L’emvic segueix el calendari escolar que determina el Departament d’Educació juntament amb el Consell Escolar municipal de Vic.  


Sessions lectives 

D’acord amb el Consell Escolar, l’escola garanteix un mínim de 28 sessions lectives, descomptant les incidències del calendari que corresponguin a cada dia de la setmana i els dies corresponents a les Jornades verdes. Enguany, una part d’aquestes sessions poden ser telemàtiques per la situació de crisi sanitària que estem vivint 


Jornades verdes 

L’emvic estableix jornades verdes que preveuen la modificació dels horaris habituals i l’anul·lació de l’activitat lectiva ordinària amb la finalitat de programar activitats de seguiment que incideixen en una part de l’alumnat. L’anul·lació de sessions lectives per les jornades verdes no altera el compromís de mantenir el mínim de 32 sessions lectives.  

Els tutors informaran a l’avançada els alumnes dels dies i horaris de les activitats de seguiment o exàmens que els afectin.    

Calendari 


Quotes 

Consulteu les quotes corresponents al 2020-21. Recordeu que el cost total del curs es reparteix en una matrícula i deu mensualitats.  

També es cobraran dues quotes de 8 euros cadascuna en concepte de material fungible i usos de les sales de L’Atlàntida.  

Les famílies associades a l’AMPA paguen una quota de 15 euros per família.  

Quotes 


Tutoria 

El tutor dels alumnes de Sensibilització i de 1r de Nivell Elemental és el professor de llenguatge. A partir de 2n, i sempre que l’alumne faci instrument o PRIG, el professor d’instrument és qui farà de tutor de l’alumne. En el cas dels alumnes que no facin instrument, el tutor els serà assignat a principi de curs. 

Totes aquestes reunions hauran de ser de manera telemàtica, a través de l’aplicació Teams.  


Comunicació 

La comunicació és un dels elements clau pel bon funcionament del centre. Us recordem els principals canals de comunicació. 

 • Circular informativa. Notícies destacades, informacions acadèmiques, calendaris, normatives. La rebreu per correu electrònic i la trobareu penjada a la web. 
 • Web. Seguiu l’actualitat de l’escola a través també de la web. Hi trobareu informacions acadèmiques, formularis, accés a intranet i al moodle… I també el calendari d’activitats 
 • Twitter, Instagram i Facebook. Podeu seguir-nos a través d’aquests canals.  
 • Notes informatives. Per a la comunicació més personalitzada, rebreu notes informatives per correu electrònic. 
 • Gwido. És la plataforma acadèmica: horaris, matrícules, quotes, informes.  

Atenció al públic 

Aquest curs l’atenció al públic només serà de manera telemàtica, per correu electrònic o per telèfon.  

Secretaria (situada a Casa Serratosa) secretaria@emvic.cat 

 • Certificats, expedients, gestions acadèmiques, matrícules, rebuts, tramitació de títols, modificacions de matrícules, baixes, modificació dades personals.  

Recepció (situada al vestíbul) recepcio@emvic.cat 

 • Informacions, concertació entrevistes, problemes intranet, lloguer instruments, inscripcions, pagaments, avisos incidències. 

Puntualitat i silenci 

Us preguem la màxima puntualitat en l’horari d’entrada i recollida dels alumnes. Alhora, mentre estigueu dins de l’escola, hem de procurar que hi hagi un bon ambient de treball fomentant el silenci i una actitud tranquil·la.  

Aquest proper curs, farem especial incidència en el silenci als espais comuns tan des del claustre de professors com des del PAS.  


Pàrquing 

Les famílies de l’emvic tenen un important avantatge en la utilització del pàrquing de L’Atlàntida. Es pot adquirir una targeta de 100 o 200 usos al preu de 0.25 euros/hora. 


Circular informativa núm. 3

Setembre 2020

Salutació 

Us fem arribar la tercera circular d’aquest mes de setembre. En aquest document hi trobareu un primer apartat dedicat a les últimes indicacions sobre la logística, la seguretat i la salut del centre davant de la crisi del covid-19 i un segon apartat amb tota la informació general del centre  que habitualment us fèiem arribar a principi de curs.  

Aprofitem la circular per informar-vos que enguany, de manera excepcional, hem obert un període d’inscripció de nous alumnes al setembre. Estarà obert a la web fins al 30 de setembre.  


LOGÍSTICA, SEGURETAT I SALUT 

Grups estables 

Tal com estableix el Departament d’Educació, la singularitat de l’Escola de Música i Conservatori de Vic fa que l’establiment dels grups estables no sigui possible com a concepte però sí com a definició, és a dir, els grups que hem establert són estables perquè en podem garantir la traçabilitat.  


Contacte Covid 

Igual que la resta de centres educatius de la ciutat, l’emvic té un contacte Covid a qui hem d’informar en cas de detectar un positiu al nostre centre i serà ella qui ens determinarà els protocols a seguir.  

Aquest contacte ens ha demanat que ens feu arribar, si encara no ho heu fet:  

 • La declaració responsable  
 • L’autorització per al procediment de casos i contactes  

Alhora, també ens demana que us recomanem donar-vos d’alta al portal La meva salut. Ho podeu fer al següent enllaç 


Entrades esglaonades 

Recordeu que hem establerts tres portes d’entrada al centre. Al següent enllaç hi trobareu tota la informació d’accés a l’escola.  


Procediment en cas d’aïllament 

En el gràfic següent podeu veure quin serà el procediment establert en el Pla d’Actuació en cas d’aïllament.  

Una vegada omplert el formulari, ens posarem en contacte amb vosaltres per establir com farem el seguiment de l’alumnat. L’atenció telemàtica dependrà de la situació. 

 • Si és un aïllament individual (un sol alumne d’un grup) 
  • Sessions d’instrument: es faran per Teams 
  • Sessions de llenguatge musical NE: el professor es posarà en contacte amb vosaltres per establir com fer el seguiment.  
  • Sessions de llenguatge musical de GP: per Teams 
  • Optatives de GP: per Teams 
  • Conjunts, cambres i combos: el professor es posarà en contacte amb vosaltres per establir com fer el seguiment 
 • Si és un aïllament col·lectiu (tot un grup) 
  • Sessions d’instrument: es faran per Teams 
  • Sessions de llenguatge musical NE: es faran per Teams 
  • Sessions de llenguatge musical de GP: per Teams 
  • Optatives de GP: per Teams 
  • Conjunts, cambres i combos: el professor es posarà en contacte amb vosaltres per establir com fer el seguiment. 

Espais d’espera 

Per tal de preservar la seguretat al centre, hem de garantir al màxim la traçabilitat, és a dir, saber on és i amb qui està cada alumne. Per això, hem eliminat els espais d’espera (recepció i i50).  

Els alumnes que tinguin una espera de 15 minuts com a màxim entre classe i classe, ho podran fer en butaques i cadires espaiades pels passadissos. Si l’espera és superior als 15 minuts, cal que us envieu un correu a leosomma@emvic.cat i estudiarem el vostre cas. De moment, estem treballant en els casos que ens van arribar a través de formulari obert fins el 18 de setembre. 


INFORMACIÓ HABITUAL DE LA CIRCULAR DE SETEMBRE  

Organigrama 

L’emvic té un claustre de més de vuitanta professors que s’organitzen en departaments, equips docents i aules. El centre també compta amb una AMPA, una Associació d’Alumni, Consell Escolar i Consell Social.  

Organigrama  


ACEM i ACCAT 

L’Escola de Música de Vic està associada a l’ACEM (Associació Catalana d’Escoles de Música) i el Conservatori de Vic està adscrit a l’ACCAT (Associació de Conservatoris de Catalunya). D’aquesta manera l’emvic està present i participa activament en debats, activitats, formació i reflexió de l’educació musical a Catalunya.  

ACEM 

ACCAT 


Disseny curricular  

Aquest curs, el disseny curricular de l’emvic compta amb  

 • CoNeix la música per alumnes de 0 a 3 anys 
 • Sensibilització per alumnes de 3 a 5 anys 
 • Nivell elemental per alumnes de 6 a 12 anys 
 • Nivell mitjà per alumnes de 12 a 18 anys 
 • Grau professional 
 • Aula d’Adults a partir de 18 anys 

Oferta educativa 


Calendari escolar 

L’emvic segueix el calendari escolar que determina el Departament d’Educació juntament amb el Consell Escolar municipal de Vic.  


Sessions lectives 

D’acord amb el Consell Escolar, l’escola garanteix un mínim de 32 sessions lectives, descomptant les incidències del calendari que corresponguin a cada dia de la setmana i els dies corresponents a les Jornades verdes. Enguany, una part d’aquestes sessions poden ser telemàtiques per la situació de crisi sanitària que estem vivint 


Jornades verdes 

L’emvic estableix jornades verdes que preveuen la modificació dels horaris habituals i l’anul·lació de l’activitat lectiva ordinària amb la finalitat de programar activitats de seguiment que incideixen en una part de l’alumnat. L’anul·lació de sessions lectives per les jornades verdes no altera el compromís de mantenir el mínim de 32 sessions lectives.  

Els tutors informaran a l’avançada els alumnes dels dies i horaris de les activitats de seguiment o exàmens que els afectin.    

Calendari 


Quotes 

Consulteu les quotes corresponents al 2020-21. Recordeu que el cost total del curs es reparteix en una matrícula i deu mensualitats.  

També es cobraran dues quotes de 8 euros cadascuna en concepte de material fungible i usos de les sales de L’Atlàntida.  

Les famílies associades a l’AMPA paguen una quota de 15 euros per família.  

Quotes 


Tutoria 

El tutor dels alumnes de Sensibilització i de 1r de Nivell Elemental és el professor de llenguatge. A partir de 2n, i sempre que l’alumne faci instrument o PRIG, el professor d’instrument és qui farà de tutor de l’alumne. En el cas dels alumnes que no facin instrument, el tutor els serà assignat a principi de curs. 


Entrevistes família-professor 

El Pla d’Acció Tutorial estableix un mínim d’una entrevista al llarg del curs que s’hauria de realitzar preferentment a principi de curs. Podeu concretar altres entrevistes amb el tutor o amb altres professors, sempre que ho cregueu convenient.  

Alumnes que NO fan instrument: podeu concertar una entrevista amb el professor de llenguatge a partir del febrer. Cal que demaneu hora a través de recepció.  

Podeu contactar amb qualsevol professor amb el correu corporatiu nomcognom@emvic.cat 

Totes aquestes reunions hauran de ser de manera telemàtica, a través de l’aplicació Teams.  


Informes avaluació 

En acabar cada quadrimestre (febrer i juny) podreu consultar l’informe d’avaluació a Gwido (excepte els alumnes del programa d’Adults). Si no recordeu les claus d’accés, demaneu-les a recepció. 


Comunicació 

La comunicació és un dels elements clau pel bon funcionament del centre. Us recordem els principals canals de comunicació. 

 • Circular informativa. Notícies destacades, informacions acadèmiques, calendaris, normatives. La rebreu per correu electrònic i la trobareu penjada a la web. 
 • Web. Seguiu l’actualitat de l’escola a través també de la web. Hi trobareu informacions acadèmiques, formularis, accés a intranet i al moodle… I també el calendari d’activitats 
 • Twitter, Instagram i Facebook. Podeu seguir-nos a través d’aquests canals.  
 • Notes informatives. Per a la comunicació més personalitzada, rebreu notes informatives per correu electrònic. 
 • Gwido. És la plataforma acadèmica: horaris, matrícules, quotes, informes.  

Atenció al públic 

Aquest curs l’atenció al públic només serà de manera telemàtica, per correu electrònic o per telèfon.  

Secretaria (situada a Casa Serratosa) secretaria@emvic.cat 

 • Certificats, expedients, gestions acadèmiques, matrícules, rebuts, tramitació de títols, modificacions de matrícules, baixes, modificació dades personals.  

Recepció (situada al vestíbul) recepcio@emvic.cat 

 • Informacions, concertació entrevistes, problemes intranet, lloguer instruments, inscripcions, pagaments, avisos incidències. 

La carpeta emvic 

Tots els alumnes que comencin 1r de Nivell Elemental a qualsevol dels centres rebran a classe la carpeta de l’emvic 


Banc d’instruments 

El professor d’instrument gestiona la distribució dels instruments de préstec amb els seus alumnes. Un cop adjudicat l’instrument, heu de passar per recepció a signar la cessió. Us recordem que l’emvic garanteix instrument el primer curs que els alumnes comencen. A partir del segon curs, les famílies han de procurar comprar l’instrument.  

Lloguer d’instruments 


Puntualitat i silenci 

Us preguem la màxima puntualitat en l’horari d’entrada i recollida dels alumnes. Alhora, mentre estigueu dins de l’escola, hem de procurar que hi hagi un bon ambient de treball fomentant el silenci i una actitud tranquil·la.  

Aquest proper curs, farem especial incidència en el silenci als espais comuns tan des del claustre de professors com des del PAS.  


Pàrquing 

Les famílies de l’emvic tenen un important avantatge en la utilització del pàrquing de L’Atlàntida. Es pot adquirir una targeta de 100 o 200 usos al preu de 0.25 euros/hora. 


Circular informativa núm. 2

Setembre 2020

Salutació

Aquests primers dies, ja hem tornat a escoltar música a les aules de l’emvic! Els alumnes i professors han tornat amb unes condicions diferents de les que teníem al març però amb molta energia i ganes per aprendre, superant les dificultats del moment.

Després d’aquests primers dies de començar les classes, ens tornem a posar en contacte amb vosaltres per tal de fer-vos arribar les indicacions que hem rebut des del nostre gestor Covid.


Declaració responsable

Si encara no ens l’heu fet arribar, ho hauríeu de fer a la propera sessió lectiva que tingueu. Podeu entregar-la a la persona de recepció o al vostre professor. Enllaç


Autorització per al procediment de casos i contactes

Com a la resta de centres educatius, us demanem que també ens feu arribar l’autorització per al procediment de casos i contactes Covid. Podeu entregar-ho a la persona de recepció o al vostre professor. Enllaç


Detecció de símptomes propis de Covid-19

Si la família ho detecta a casa o esteu confinats perquè heu tingut un positiu a prop, ens ho ha de comunicar a través d’aquest formulari per tal d’activar el nostre protocol.

Si ho detectem a l’escola, s’aïllarà l’alumne al despatx de la planta –2 de Casa Serratosa juntament amb el professor amb qui feia classe. La persona responsable de recepció, trucarà a la família que ha de venir a buscar-lo. En aquest cas, també activarem el nostre protocol.

Aplicarem el protocol d’informació que ens dictamini el nostre gestor covid, igual que una escola de règim general.


Espais d’espera

Per tal de preservar la seguretat al centre, hem de garantir al màxim la traçabilitat, és a dir, saber on és i amb qui està cada alumne. Per això, hem eliminat els espais d’espera (recepció i i50).

Els alumnes que tinguin una espera de 15 minuts com a màxim entre classe i classe, ho podran fer en butaques i cadires espaiades pels passadissos. Si l’espera és superior als 15 minuts, cal que ens ho sol·liciteu a través d’aquest formulari que estarà obert fins al 21 de setembre i que resoldrem a partir del 28 de setembre. Abans d’aquesta data, els alumnes no podran ser al centre esperant més de 15 minuts.


Dades de Gwido

Per tal de garantir la traçabilitat de cada alumne, és molt important que la informació que tenim a Gwido sigui correcte. Ja hem demanat al professorat que aquesta setmana ho comprovi quan passi llista. Alhora, us demanem que també us ho mireu i, si hi ha cap error, us poseu en contacte amb el vostre tutor.


Circular informativa núm. 1

Setembre 2020


Benvinguts

Benvinguts al curs 2020-21. Comencem les circulars informatives amb la comunicació del Pla d’Actuació 2020-21.

Us desitgem un molt bon curs a tots!


Pla d’actuació 2020-21

A principis de maig, l’equip directiu del centre, la Direcció General de la Fundació, la cap d’administració i la junta de caps de departament va començar a treballar en l’elaboració d’un Pla de Contingència pel curs 2020-21 i que va passar a dir-se Pla d’Organització al juliol i ara Pla d’Actuació. Aquest pla està basat en  cinc idees clau:

 • El curs 2020-21 serà excepcional. I les mesures que es prenguin tindran aquesta excepcionalitat, no seran permanents.
 • Donar servei presencial a les assignatures que sigui imprescindible.
 • Reduir la ràtio dels grups d’acord amb els espais.
 • Prioritzar els programes troncals.
 • Desenvolupar l’escola virtual al màxim.

Tal i com us avançàvem ja al juny i juliol, aquest pla preveu tres escenaris, que segons indiquin les autoritats  sanitàries i educatives anirem aplicant.

 • Escenari Bonaventura: sense mesures de seguretat sanitàries i que podríem tornar a la situació prèvia del març.
 • Escenari Mitjà: amb flexibilitat curricular. En les reunions telemàtiques que vam fer a finals de juny, us explicàvem quina seria la flexibilitat per cada un dels programes de l’escola.
 • Escenari de confinament: l’activitat passaria a ser tota a l’Aula Virtual de Teams.

L’escenari que preveiem començar el proper dilluns 14 de setembre és l’escenari Mitjà.

Per tal de consultar  quin és el disseny curricular del vostra programa cliqueu aquí.


Organització de les entrades i sortides

A diferència d’altres cursos, només es permetrà l’entrada al centre als alumnes de l’escola. Les famílies podran acompanyar a l’alumne fins uns metres abans de la porta d’entrada.

L’emvic disposa de tres portes d’accés.

Els alumnes de Sensibilització i de CoNeix la música (de 0 a 5 anys) entraran per la Porta d’Artistes ja que fan les sessions lectives a la sala d’assaig.

Els alumnes de llenguatge musical tenen dues portes d’entrada:

 • La porta habitual d’entrada al centre
 • La porta d’entrada al centre per davant de les taquilles.

El dia que teniu la sessió lectiva, ja estarà indicat per quina porta heu d’accedir i el professorat sortirà a buscar-vos.

Els alumnes d’orquestra entraran per la porta de davant de taquilles. I la resta d’alumnat per la porta habitual.

Sempre es farà l’entrada i la sortida per la mateixa porta. És a dir, si heu deixat el vostre fill/a per la porta de davant de taquilles, l’haureu de recollir per la mateixa porta.

El protocol d’entrada serà el següent:

 • higiene de mans.
 • presa de temperatura.

Tal i com ens han indicat des del Departament de salut a tots els centres educatius, us adjuntem els requisits per accedir al centre.


Una vegada dins del centre

 • Sessió grupal (llenguatge musical i orquestres). Els professors els guiaran fins a l’aula i, acabada la sessió, els retornaran a fora.
 • Sessió individual i petits grups (instrument i conjunts). Els alumnes aniran fins a l’aula (el personal de recepció els ajudarà a saber quina aula és) i muntaran l’instrument al passadís (hi haurà taules posades especialment per aquest muntatge). Entraran a l’aula amb l’instrument i, si cal, també l’estoig. Els primers dies, els professors d’instrument baixaran a recepció a ajudar als alumnes que comencen.

Els alumnes han de portar la mascareta a partir de 6 anys durant tota l’estona que estan al centre, excepte si és imprescindible treure-se-la com en els instruments de vent o el cant. En aquests casos, es vetllarà encara més per mantenir la distància de seguretat.

Una vegada acabada la sessió lectiva, els alumnes amb l’ajuda del professor netejaran els objectes o instruments que hagin tocat;  entenent que aquest curs aquest protocol forma part de l’educació i de la seguretat dels alumnes.


Espais d’espera

Per tal de preservar la seguretat al centre, hem de garantir al màxim la traçabilitat, és a dir, saber on és i amb qui està cada alumne. Per això, hem eliminat els espais d’espera (recepció i i50).

Els alumnes que tinguin una espera de 15 minuts com a màxim entre classe i classe, ho podran fer en butaques i cadires espaiades pels passadissos. Si l’espera és superior als 15 minuts, cal que ens ho sol·liciteu a través d’aquest formulari que estarà obert fins al 18 de setembre i que resoldrem a partir del 28 de setembre. Abans d’aquesta data, els alumnes no podran ser al centre esperant més de 15 minuts.


Reserva d’aules

Pel mateix motiu, la reserva d’aules d’estudi només l’atendrem en el cas dels alumnes de 1r curs de piano (podeu sol·licitar-ho a l’enllaç) i els alumnes de percussió (en aquest enllaç). Si necessiteu aula d’estudi per algun altre motiu, podeu sol·licitar-ho en aquest altre enllaç. I ho estudiarem.


Servei de custòdia d’instruments

Aquest servei el seguirem oferint però enlloc de guardar els instruments a l’espai de darrere de recepció, els guardarem a l’aula on l’alumne tindrà la classe.


Audicions i concerts

L’activitat d’audicions i concerts així com altres projectes que l’emvic desenvolupava de manera interna i també a la ciutat i pobles del voltant, de moment, queda interrompuda.

A mesura que avanci el curs i d’acord amb la situació sanitària de cada moment, adaptarem aquesta mesura per tal de fer-ho de manera telemàtica com vam fer la primavera passada o bé de manera presencial entenent que forma part de l’educació musical que desitgem pels nostres alumnes.


Servei de neteja

La neteja habitual del centre s’ha incrementat 2 hores diàriament, a la tarda, per tal de garantir que espais comuns com passadissos, lavabos i aules grans estiguin permanentment nets.

A cada canvi de classe hi haurà la neteja dels objectes que els alumnes han tocat (faristol, cadires, taules, piano…) i ventilació. Alhora, es posaran papereres amb pedal i tapa als passadissos.


Detecció de símptomes propis de Covid-19

Si la família ho detecta a casa, ens ho ha de comunicar a través d’aquest formulari per tal d’activar el nostre protocol.

Si ho detectem a l’escola, s’aïllarà l’alumne al despatx de la planta –2 de Casa Serratosa juntament amb el professor amb qui feia classe. La persona responsable de recepció, trucarà a la família que ha de venir a buscar-lo. En aquest cas, també activarem el nostre protocol.

Aplicarem el protocol d’informació que ens dictamini el nostre gestor covid, igual que una escola de règim general.


Declaració responsable

Com a la resta de centres educatius, us demanem que el primer dia de classe entregueu la declaració responsable a la persona de recepció o al vostre professor. Podeu descarregar i imprimir el document al següent enllaç.


Disseny curricular flexible

Tal i com consta a les Instruccions per l’inici de curs 2020-21 del departament d’Educació, les Escoles de Música i Conservatoris podran tenir un disseny curricular flexible que nosaltres hem aplicat i que ja us vam explicar al juny en les reunions de cada programa. Tot i així ens agradaria destacar alguns aspectes d’aquesta flexibilitat per cada programa.


Nivell Elemental

Per tal de garantir una ratio d’acord amb els espais que disposem al centre, es va aprofitar per redissenyar l’estructura de sessions lectives de llenguatge musical. Aquest curs, les sessions de llenguatge musical de dues hores seguides (tots els grups excepte L’Escorial) faran una sessió d’una hora en grups de 6 alumnes i una sessió de tres quarts d’hora en un grup de 12 alumnes. Sempre els mateixos alumnes i el mateix professor per garantir la traçabilitat. Aquesta part de la sessió de 12 alumnes l’hem anomenat Dimensions, tal i com haureu pogut comprovar a Gwido, i es treballarà el llenguatge musical des de diferents perspectives: el moviment, l’educació de la veu, la recerca…

També per garantir aquesta ratio, es van adaptar els grups nombrosos com la banda o les orquestres en grups més petits.


Nivell Mitjà

Els alumnes de Nivell Mitja que estan fent un itinerari per tal de convalidar les optatives i/o la música a l’institut, tindrem en compte la càrrega lectiva habitual de les assignatures que estiguin cursant i no pas la que hi ha aquest curs amb el Pla d’Actuació.


Grau Professional

També hem adaptat les taules curriculars d’alguns instruments per tal d’ajudar als alumnes a poder cursar el seu curs. Consulteu amb el vostre tutor la vostra taula i comproveu a Gwido que esteu ben matriculats.


Dubtes i preguntes

Si teniu cap dubte o pregunta, podeu fer-nos-el arribar en aquest enllaç i us respondrem.


Suport emocional

Comencem essent conscients que tenim a davant un curs en què caldrà reforçar molt el suport emocional als alumnes perquè la situació no serà l’habitual ni la desitjable (sessions telemàtiques, sessions amb mascareta…) però estem convençuts que podem seguir educant als infants i joves en la música.


 

 

Circular informativa

Setembre 2019Benvinguts
Benvinguts al curs 2019-20. Comencem les circulars informatives amb una presentació adreçada especialment a les famílies que s’incorporen a l’emvic. Alhora, és un bon recordatori per a tota la comunitat educativa sobre aspectes de funcionament i ordre intern. Bon curs a tothom!


Escola de Música i Conservatori de Vic
Presentació

L’Escola de Música de Vic és una institució centenària que compta amb més d’un miler d’alumnes de totes les edats. L’emvic inclou:

•    Escola Municipal de Música de Vic
•    Conservatori de Grau Professional de Vic
•    Xarxa emvic: Aules de música a Arbúcies, Folgueroles, Calldetenes, Sant Julià de Vilatorta, Sant Hilari de Sacalm i Viladrau, així com l’Escola de Música de Tona.


Organigrama
L’emvic té un claustre de més de vuitanta professors que s’organitza en departaments, equips docents i aules. El centre també compta amb una AMPA, una Associació d’Alumni, el Consell Escolar i el Consell Social.

CONSULTA L’ORGANIGRAMA

ACEM i ACCAT
L’Escola de Música de Vic està associada a l’ACEM (Associació Catalana d’Escoles de Música) i el Conservatori de Vic està adscrit a l’ACCAT (Associació de Conservatoris de Catalunya). D’aquesta manera l’emvic està present i participa activament en debats, activitats, formació i reflexió sobre l’educació musical a Catalunya.

CONSULTA EL WEB D’ACEM

 

 

CONSULTA  EL WEB D’ACCAT

Disseny curricular
Aquest curs, el disseny curricular de l’emvic compta amb:

 • CoNeix la música per a alumnes de 0 a 3 anys
 • Sensibilització per a alumnes de 3 a 5 anys
 • Nivell elemental per a alumnes de 6 a 12 anys
 • Nivell mitjà per a alumnes de 12 a 18 anys
 • Grau professional
 • Aula d’adults a partir de 18 anys
 • iMúsica
 • Aula de música tradicional
 • Aula de musicoteràpia
 • Si toquem junts, sona millor.
CONSULTA L’OFERTA EDUCATIVA

Calendari escolar
L’emvic segueix el calendari escolar que determina el Departament d’Ensenyament juntament amb el Consell Escolar municipal de Vic.


Sessions lectives
D’acord amb el Consell Escolar, l’escola garanteix un mínim de 32 sessions lectives i es descompten les incidències del calendari que corresponguin a cada dia de la setmana i els dies corresponents a les Jornades verdes.


Jornades verdes
L’emvic estableix jornades verdes que preveuen la modificació dels horaris habituals i l’anul·lació de l’activitat lectiva ordinària amb la finalitat de programar activitats de seguiment que incideixen en una part de l’alumnat. L’anul·lació de sessions lectives per les jornades verdes no altera el compromís de mantenir el mínim de 32 sessions lectives.
Els tutors informaran els alumnes a l’avançada dels dies i horaris de les activitats de seguiment o exàmens que els afectin.

CONSULTA EL CALENDARI

Quotes
Consulteu les quotes corresponents al curs 2019-20. Recordeu que el cost total del curs es reparteix en una matrícula i deu mensualitats.
També es cobraran dues quotes de 8 € cadascuna en concepte de material fungible i usos de les sales de L’Atlàntida.
Les famílies associades a l’AMPA paguen una quota de 15 € per família.

 

INFORMACIÓ SOBRE QUOTES

Tutoria
El tutor dels alumnes de Sensibilització i de 1r de Nivell Elemental és el professor de llenguatge. A partir de 2n, i sempre que l’alumne faci instrument o PRIG, el professor d’instrument és qui farà de tutor de l’alumne. En el cas dels alumnes que no facin instrument, el tutor els serà assignat a principi de curs.


Entrevistes entre la família i el professorat
El Pla d’Acció Tutorial estableix un mínim d’una entrevista al llarg del curs que s’hauria de realitzar preferentment a principi de curs. Podeu concretar altres entrevistes amb el tutor o amb altres professors, sempre que ho cregueu convenient.
Com a novetat d’aquest curs, els alumnes de l’Aula d’adults també faran una entrevista amb el seu tutor.
Els alumnes que NO fan instrument poden concertar una entrevista amb el professor de llenguatge a partir del febrer. Caldrà demanar hora a recepció.
Podeu contactar amb qualsevol professor a través del correu corporatiu nomcognom@emvic.cat


Informes avaluació
En acabar cada quadrimestre (febrer i juny) podreu consultar l’informe d’avaluació a Gwido (excepte els alumnes del programa d’adults i tradicional). Si no recordeu les claus d’accés, les podeu demanar a recepció.


Comunicació
La comunicació és un dels elements clau per al bon funcionament del centre. Us recordem els principals canals de comunicació:

 • Agenda setmanal. La rebreu setmanalment per correu electrònic i la trobareu penjada al web.
 • Circular informativa. Notícies destacades, informacions acadèmiques, calendaris, normatives. La rebreu per correu electrònic i la trobareu penjada al web.
 • Web. També podeu seguir l’actualitat de l’escola a través del web. Hi trobareu informacions acadèmiques, formularis, accés a intranet i al Moodle… així com el calendari d’activitats.
 • TwitterInstagram i Facebook. Podeu seguir-nos a través d’aquests canals.
 • Notes informatives. Per a la comunicació més personalitzada, rebreu notes informatives per correu electrònic.
 • Guia de l’estudiant. Estarà penjada al web abans de començar el procés de preinscripció i prematrícula.
 • Gwido. És la plataforma acadèmica: hi trobareu horaris, matrícules, quotes i informes.

Atenció al públic
Secretaria (situada a la Casa Serratosa). Horari: de 12.00 a 14.00 h.  secretaria@emvic.cat

 • Certificats, expedients, gestions acadèmiques, matrícules, rebuts, tramitació de títols, modificacions de matrícules, baixes, modificació dades personals.

Recepció (situada al vestíbul). Horari: de 9.00 a 12.00 h i de 16.00 a 19.00 h. recepcio@emvic.cat

 • Informacions, fotocòpies, concertació d’entrevistes, reserva d’aules, problemes amb intranet, lloguer d’instruments, inscripcions, pagaments, avisos d’incidències.

La carpeta emvic
Tots els alumnes que comencin 1r de Nivell Elemental a qualsevol dels centres rebran a classe la carpeta de l’emvic.


Banc d’instruments
El professorat d’instrument gestiona la distribució dels instruments de préstec amb els seus alumnes. Un cop adjudicat l’instrument, heu de passar per recepció a signar la cessió. Us recordem que l’emvic garanteix l’accés a l’instrument dels alumnes durant el primer curs. A partir del segon curs, les famílies han de procurar comprar l’instrument.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL BANC D’INSTRUMENTS

Reserva d’aules
Els alumnes poden reservar aules d’estudi a recepció: presencialment, per telèfon i per correu electrònic. Us recordem que l’ús de les aules és exclusivament per a l’estudi musical. Per fer treballs, l’alumnat disposa de l’aula i50, davant de la Sala 3 Joan Anglada.


i50
L’aula i50 (vestíbul de davant de la Sala 3 Joan Anglada) és un espai de lectura i de treball amb taules i cadires i un espai d’espera amb sofàs. L’espai també disposa de wifi (11218142).


Puntualitat i silenci
Us preguem la màxima puntualitat en l’horari d’entrada i recollida dels alumnes. Alhora, mentre estigueu dins de l’escola, hem de procurar que hi hagi un bon ambient de treball que fomenti el silenci i una actitud tranquil·la.
Aquest proper curs, farem especial incidència en el silenci als espais comuns, tant des del claustre de professors com des del PAS.


Centre d’Arts Escèniques L’Atlàntida
Novetat: TOTES les entrades (tant les dels espectacles de la programació del centre com de tots els concerts de l’emvic) es gestionaran a través de les taquilles de L’Atlàntida.
Per tal de gaudir de la programació estable de L’Atlàntida, els alumnes de l’emvic disposen de preus especials*:

    • 10 € en el cicle Grans Concerts
    • 5 € en el cicle Clàssica Jove
    • 3 € en el cicle Música de prop

*A l’inici de cada semestre rebreu un correu electrònic recordatori on constarà el llistat d’espectacles on els alumnes de l’EMVIC gaudeixen d’un preu especial.

Les entrades es poden adquirir de manera presencial a les taquilles de L’Atlàntida o per Internet (utilitzant l’ID de cada alumne, que podeu trobar a dins de la vostra sessió del Gwido). Les entrades amb preu especial de l’EMVIC aniran timbrades ja que són d’ús personal.

Com a novetat, les entrades dels concerts de l’escola  es recolliran de manera presencial a les taquilles de L’Atlàntida o per Internet (introduint l’ID de cada alumne que podeu trobar a dins de la vostra sessió del Gwido). L’entrega de les entrades s’iniciarà aproximadament 1 setmana abans de cada concert. Prèviament s’enviarà un correu electrònic recordatori a totes les famílies.


Pàrquing
Les famílies de l’emvic tenen un important avantatge en la utilització del pàrquing de L’Atlàntida. Es pot adquirir una targeta de 100 o 200 usos al preu de 0,25 €/hora.


 


 

Salutació

Benvolgudes famílies,Cloem aquest curs acadèmic havent aprovat un nou Pla Estratègic (2019-23) que ens servirà de guia pels propers cursos. Com ja sabeu, aquest Pla Estratègic ha estat treballat de manera coral amb tots els membres de la comunitat educativa i el Patronat de la Fundació L’Atlàntida. La propera tardor us el presentarem perquè en conegueu el seu resultat final.

També aquest juliol, la Comissió de Seguiment del Projecte de Direcció de l’emvic va presentar l’informe favorable a la candidatura de la professora Dolça Albert Generó, que ja ha estat al capdavant de la direcció acadèmica aquest 2019-20. El Patronat de la Fundació, després de llegir l’informe de la Comissió i la defensa de la professora,  va aprovar la candidatura que es desenvoluparà durant quatre cursos més.

 

 


Enquestes satisfacció

A través de l’enllaç següent podreu fer-nos arribar la vostra opinió sobre el curs 2019-20.
Enquesta satisfacció

 

 

 

 


Calendari 2019-20

Aquest proper curs l’activitat de l’Escola de Música de Vic es veurà alterada per la convivència amb el Mercat de Música Viva de Vic, esdeveniment amb una gran activitat transversal que des de fa ja quatre anys comparteix espai amb nosaltres.
Ateses aquestes circumstàncies i d’acord amb la regidoria d’educació de l’Ajuntament de Vic i el Consell Escolar de l’emvic, ens veiem obligats a fer un inici de curs esglaonat a l’Escola de Música i Conservatori de Vic:

   • 16 de setembre: inici de les sessions lectives d’instrument.
   • 23 de setembre: inici de la resta d’activitat lectiva (llenguatge, cant coral, orquestres, grups, conjunts, cors…)

Fent aquest inici, queden garantides les sessions lectives que recullen les NOFC del nostre centre.
La resta d’aules i escoles de la xarxa començaran tota l’activitat lectiva el 16 de setembre.
Entenem que aquesta situació us suposarà una dificultat organitzativa però us preguem que ens hi pugueu ajudar.

 

 


 

Circular informativa núm. 3 Febrer 2019

Informes d’avaluació 

Us recordem que ja podeu consultar els informes d’avaluació de la primera part del curs. Ho heu de fer a través de la plataforma Gwido que trobareu enllaçada a la nostra web. Si teniu cap dubte sobre les avaluacions, demaneu entrevista amb el vostre tutor que és qui coordina l’avaluació dels seus alumnes. Si no sabeu el vostre usuari i contrasenya, poseu-vos en contacte amb recepcio@emvic.cat

Calendari 

Tal com marca el nostre calendari escolar i d’acord amb el Consell Escolar Municipal de Vic, els dies 4 i 5 de març són festius i el centre estarà tancat.

Portes Obertes 

El proper dissabte 9 de març de les 10 a les 2 podreu gaudir de les Portes Obertes de l’Escola de Música i el Conservatori de Vic. Hi trobareu:

Classes obertes de cant, clarinet, conjunts instrumentals, contrabaix, flauta de bec, flauta travessera, guitarra, guitarra elèctrica, percussió, trombó, trompeta, viola i violí.

A més de l’orquestra simfònica de 10 a 12 a la Sala 2 de L’Atlàntida i l’orquestra de corda de 12 a 14 també a la Sala 2 de L’Atlàntida

Concerts de guitarra, trombó, Jazzband i Bigband.

Activitats 

 • Simfonia Heroica de L.V. Beethoven.  Presentació i comentari de la pel·lícula 11.00h. Projecció de la pel·lícula Eroica de Simon Cellan Jones.

Reunions 

 • Programa CoNeix la música per a alumnes de 0 a 3 anys.  10.30h
 • Projecte educatiu de l’emvic. 11.00h
 • Programa de Sensibilització 12.00h
 • Conservatori de Vic 12.00h

Activitats que organitza l’AMPA 

 • A la recerca de Mozart. Taller adreçat a alumnes de 6 a 8 anys i les seves famílies.
 • Esmorzar a l’entrada de l’edifici
 • Assaig obert de la Coral Brusquina

Activitats Alumni 

 • Assaig de la JOVIC
 • Assaig de l’orquestra d’Alumni

Preinscripció 

Us comuniquem que el període de Preinscripció serà del 9 de març al 9 d’abril.  

 • Alumnes emvic: rebreu un formulari a través del correu electrònic per realitzar la preinscripció
 • Nous alumnes: a través de la Inscripció Ciutadana que trobareu a la web podreu realitzar la preinscripció.

El calendari administratiu serà el següent

 • Tutories del 23 d’abril al 31 de maig.
 • Publicació d’horaris excepte cambra/combo i instrument. 1 de juny.
 • Prematrícula (tria d’optatives i Lliure elecció) de l’1 al 15 de juny
 • Resolució prematrícula 1 de juliol
 • Publicació horaris de cambra i combo. 4 de juliol
 • Confecció d’horaris d’instrument del 10 al 12 de juliol
 • Prematrícula Adults i iMúsica. 1 al 12 juliol
 • Resolució prematrícula Adults i iMúsica. 19 de juliol
 • Matrícula Adults i iMúsica del 6 al 13 de setembre

Proves d’accés al Conservatori 

El període de matrícula serà del 29 de març al 9 d’abril. 

Documentació: 

 • DNI de l’alumne
 • Llistat del repertori d’instrument
 • IBAN per poder domiciliar el pagament (només alumnes que no siguin de l’emvic)
 • Rebut bancari (qualsevol rebut domèstic) on figuri el nom del titular i l’IBAN proporcionat pel pagament (només alumnes que no siguin de l’emvic)
 • Taxes: alumnes de l’emvic 30 € / alumnes que no siguin de l’emvic 90 €

La primera part de la prova serà el dimecres 22 de maig a les 10 del matí. La resta de proves es publicaran més endavant.

Aniversari Xarxa emvic 

Aquest curs 2018-19 la xarxa emvic formada per les Aules de Música de Arbúcies, Calldetenes, Folgueroles, Sant Hilari Sacalm, Sant Julia de Vilatorta, Tona i Viladrau celebren 10 anys de la seva creació.

Per celebrar-ho hem organitzat diverses activitats al llarg d’aquest mes de març destacant-ne el concert de la cantata El follet valent, el 29 de març a les 20.00h a la Sala 1 de L’Atlàntida i l’estrena del clip musical Jo canto amb música del professor Antoni Miralpeix i lletra del poeta Víctor Sunyol. Els altres actes continuaran al llarg de la primavera.

Bones pràctiques 

Recordeu que als passadissos de l’escola s’ha de mantenir el silenci per tal de garantir la concentració dels alumnes que estan fent classe. Els membres del Consell Escolar de l’emvic, demanen que les famílies intentin agilitzar les entrades i sortides per tal de fer-les amb el mínim soroll. Alhora, si us heu d’esperar molta estona, disposeu de l’aula i50 (davant de la sala 3).

També estem treballant per tal de fer un Pla d’usos de les aules i de tots els espais de l’escola. Recordeu que l’ús de les aules és exclusivament per estudiar música.

 

 

 

Circular informativa núm. 2
Desembre 2018 Concerts


Aquest mes de desembre podreu gaudir dels concerts de l’Escola de Música i Conservatori de Vic següents:

Concert de grups de vent. Dimecres 5 de desembre a les 20.00h a la Sala 2 de L’Atlàntida

Concert d’orquestres. Dimarts 11 de desembre a les 18.15 i a les 20.00h a la Sala 2 de L’Atlàntida

Cantem el Nadal. Consulteu a la web o a la cartelleres els dies i horaris.

Concert de Nadal. Dijous 20 de desembre a les 20.00h a la Sala 2 de L’Atlàntida.

Recordeu que la gestió de les entrades dels concerts es gestiona des de les taquilles de L’Atlàntida i podeu adquirir-les presencialment o per internet amb el vostre ID de l’emvic.


Setmana verda:

Els dies 17, 18 i 19 de desembre serà la setmana verda de desembre. Els alumnes que tenen exàmens són:

Tots els alumnes de 6è de Nivell Elemental
Alumnes de Grau Professional

El vostre tutor us informarà del dia i hora de l’examen.

Es suspenen totes les classes excepte els grups d’horari intern.

Bones pràctiques:

Recordeu que als passadissos de l’escola s’ha de mantenir el silenci per tal de garantir la concentració dels alumnes que estan fent classe. Si us heu d’esperar molta estona, estem acabant d’adequar l’aula i50 (davant de la sala3) per tal de fer-ne un lloc de treball i d’espera.
També estem treballant per tal de fer un Pla d’usos de les aules i de tots els espais de l’escola. Recordeu que l’ús de les aules és exclusivament per estudiar música.


Circular informativa núm. 1
Octubre 2018


Benvinguts
Benvinguts al curs 2018-19. Comencem les circulars informatives amb una presentació adreçada especialment a les famílies que s’incorporen a l’emvic. Alhora, és un bon recordatori per tota la comunitat educativa en aspectes de funcionament i ordre intern. Bon curs a tots!


Presentació
Escola de Música i Conservatori de Vic
L’Escola de Música de Vic és una institució centenàrIa que compta amb més d’un miler d’alumnes de totes les edats. L’emvic inclou

 • Escola Municipal de Música de Vic
 • Conservatori de Grau Professional de Vic
 • Xarxa emvic: Aules de música a Arbúcies, Folgueroles, Calldetenes, Sant Julià de Vilatorta, St. Hilar de Sacalm i Viladrau. Així com l’Escola de Música de Tona.

Organigrama
L’emvic té un claustre de més de vuitanta professors que s’organitzen en departaments, equips docents i aules. El centre també compta amb una AMPA, una Associació d’Alumni, Consell Escolar i Consell Social.


ACEM i ACCAT
L’Escola de Música de Vic està associada a l’ACEM (Associació Catalana d’Escoles de Música) i el Conservatori de Vic està adscrit a l’ACCAT (Associació de Conservatoris de Catalunya). D’aquesta manera l’emvic està present i participa activament en debats, activitats, formació i reflexió de l’educació musical a Catalunya.


Disseny curricular
Aquest curs, el disseny curricular de l’emvic compta amb

 • CoNeix la música per alumnes de 0 a 3 anys
 • Sensibilització per alumnes de 3 a 5 anys
 • Nivell elemental per alumnes de 6 a 12 anys
 • Nivell mitjà per alumnes de 12 a 18 anys
 • Grau professional
 • Aula d’Adults a partir de 18 anys
 • iMúsica
 • Aula de música tradicional
 • Aula de musicoteràpia
 • Si toquem junts, sona millor.

Calendari escolar
L’emvic segueix el calendari escolar que determina el Departament d’Ensenyament juntament amb el Consell Escolar municipal de Vic.


Sessions lectives
D’acord amb el Consell Escolar, l’escola garanteix un mínim de 32 sessions lectives, descomptant les incidències del calendari que corresponguin a cada dia de la setmana i els dies corresponents a les Setmanes verdes.


Jornades verdes
L’emvic estableix jornades verdes que preveuen la modificació dels horaris habituals i l’anul·lació de l’activitat lectiva ordinària amb la finalitat de programar activitats de seguiment que incideixen en una part de l’alumnat. L’anul·lació de sessions lectives per les jornades verdes no altera el compromís de mantenir el mínim de 32 sessions lectives.
Els tutors informaran a l’avançada els alumnes dels dies i horaris de les activitats de seguiment o exàmens que els afectin.


Quotes
Consulteu les quotes corresponents al 2018-19. Recordeu que el cost total del curs es reparteix en una
matrícula i deu mensualitats (excepte els cursos que han començat a l’octubre).
També es cobraran dues quotes de 8 euros cadascuna en concepte de material fungible i usos de les sales de L’Atlàntida.
Les famílies associades a l’AMPA paguen una quota de 15 euros per família.


Tutoria
El tutor dels alumnes de Sensibilització i de 1r de Nivell Elemental és el professor de llenguatge. A partir de 2n, i sempre que l’alumne faci instrument o PRIG, el professor d’instrument és qui farà de tutor de l’alumne. En el cas dels alumnes que no facin instrument, el tutor els serà assignat a principi de curs.


Entrevistes família-professor
El Pla d’Acció Tutorial estableix un mínim d’una entrevista al llarg del curs que s’hauria de realitzar preferentment a principi de curs. Podeu concretar altres entrevistes amb el tutor o amb altres professors, sempre que ho cregueu convenient.
Alumnes que NO fan instrument: podeu concertar una entrevista amb el professor de llenguatge a partir del febrer. Cal que demaneu hora a través de recepció.
Podeu contactar amb qualsevol professor amb el correu corporatiu nomcognom@emvic.cat


Informes avaluació
En acabar cada quadrimestre (febrer i juny) podreu consultar l’informe d’avaluació a Gwido. Si no recordeu les claus d’accés, demaneu-les a recepció.


Comunicació
La comunicació és un dels elements clau pel bon funcionament del centre. Us recordem els principals canals de comunicació.

 • Agenda Setmanal. La rebreu setmanalment pel correu electrònic i la trobareu penjada a la web.
 • Circular informativa. Notícies destacades, informacions acadèmiques,, calendaris, normatives. La rebreu per correu electrònic i la trobareu penjada a la web.
 • Web. Seguiu l’actualitat de l’escola a través també de la web. Hi trobareu informacions acadèmiques, formularis, accés a intranet i al moodle… I també el calendari d’activitats
 • Facebook, twitter i instagram. Podeu seguir-nos a través d’aquests canals.
 • Notes informatives. Per a la comunicació més personalitzada, rebreu notes informatives per correu electrònic.
 • Guia de l’estudiant. Estarà penjada a la web abans de començar el procés de preinscripció i prematrícula.
 • Gwido. És la plataforma acadèmica: horaris, matrícules, quotes, informes.

Atenció al públic

Secretaria (situada a Casa Serratosa). Horari 12-14.00h. Secretaria@emvic.cat

 • Certificats, expedients, gestions acadèmiques, matrícules, rebuts, tramitació de títols, modificacions de matrícules, baixes, modificació dades personals.

Recepció (situada al vestíbul). Horari 9.30-22.00h. recepcio@emvic.cat

 • Informacions, fotocòpies, concertació entrevistes, reserva aules, problemes intranet, lloguer instruments, inscripcions, pagaments, avisos incidències.

La carpeta emvic
Tots els alumnes que comencin 1r de Nivell Elemental a qualsevol dels centres rebran a classe la carpeta de l’emvic.


Banc d’instruments
El professor d’instrument gestiona la distribució dels instruments de préstec amb els seus alumnes. Un cop adjudicat l’instrument, heu de passar per recepció a signar la cessió. Us recordem que l’emvic garanteix instrument el primer curs que els alumnes comencen. A partir del segon curs, les famílies han de procurar comprar l’instrument.
Lloguer d’instruments


Reserva d’aules
Els alumnes poden reservar aules d’estudi a recepció: presencialment, per telèfon i per correu electrònic. Us recordem que l’ús de les aules és exclusivament per l’estudi musical. Per la realització de treballs, l’alumnat disposa de l’aula i50, davant de la Sala 3 Joan Anglada.


i50
L’aula i50 (vestíbul de davant de la Sala 3 Joan Anglada) s’està adequant per tal de tenir una part per la lectura i el treball amb taules i cadires i un espai d’espera amb sofàs. Esperem tenir-ho el més aviat possible. L’espai ja disposa de wifi (11218142)


Puntualitat i silenci
Us preguem la màxima puntualitat en l’horari d’entrada i recollida dels alumnes. Alhora, mentre estigueu dins de l’escola, hem de procurar que hi hagi un bon ambient de treball fomentant el silenci i una actitud tranquil·la.


Centre d’Arts Escèniques L’Atlàntida
Novetat: TOTES les entrades (tant les dels espectacles de la programació del centre com de tots els concerts de l’emvic) es gestionaran a través de les taquilles de L’Atlàntida.
Per tal de gaudir de la programació estable de L’Atlàntida, els alumnes de l’emvic disposen de preus especials*:
10 € en el cicle Grans Concerts
5 € en el cicle Clàssica Jove
3 € en el cicle Música de prop
*A l’inici de cada semestre rebreu un email recordatori on hi constarà el llistat d’espectacles on els alumnes de l’EMVIC gaudeixen d’un preu especial.
Les entrades es poden adquirir de forma presencial a les taquilles de L’Atlàntida o per internet (utilitzant l’ID de cada alumne. El podreu trobar dins de la vostra sessió del Gwido). Les entrades amb preu especial de l’EMVIC aniran timbrades ja que són d’us personal.
Com a novetat, les entrades dels concerts de l’escola  es recolliran de forma presencial a les taquilles de L’Atlàntida o per internet.(introduint l’ID de cada alumne. El podreu trobar dins de la vostra sessió del Gwido). L’entrega de les entrades s’iniciarà aproximadament 1 setmana abans de cada concert. Prèviament s’enviarà un correu electrònic recordatori a totes les famílies.


Pàrquing
Les famílies de l’emvic tenen un important avantatge en la utilització del pàrquing de L’Atlàntida. Es pot adquirir una targeta de 100 o 200 usos al preu de 0.25 euros/hora.