Talleret

El tractament de la diversitat exigeix adaptar i concretar diferents respostes a les particulars característiques de l’alumnat.

Mitjançant la realització de diferents treballs comunitaris, dins el marc de l’escola, es pretén encomanar el gust per la feina i gaudir del reconeixement que fa la comunitat educativa de la tasca realitzada. L’activitat es realitza amb l’acompanyament de la mestra d’educació especial.