Documents

PEC (Escola MDMuntanya)

El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic.

En aquest document s’especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d’actuació del centre, la concreció dels currículums que s’imparteixen i el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l’educació en valors i altres ensenyaments.

En els centres públics, el PEC l’elabora el claustre, a iniciativa del director.

 

 

NOFC (Escola MDMuntanya)

Els centres educatius han d’elaborar les normes d’organització i funcionament d’acord amb el que s’estableix al Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius. Les NOFC han de contenir elements relacionats amb l’estructura organitzativa del centre, han de regular aspectes relacionats amb la participació de la comunitat escolar en la vida del centre, han de concretar les normes de convivència del centre i l’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes de mediació, i la definició de les faltes lleus dels alumnes i l’establiment de mesures correctores i sancionadores.

A més, els projectes i programes d’innovació que el centre desenvolupa, entesos com a motors de canvi i de millora de la qualitat, han de quedar recollits en les normes d’organització i funcionament i, específicament, les concrecions organitzatives i els processos que es duran a terme per possibilitar l’aplicació, la implementació, el seguiment i l’avaluació corresponent. El director o directora del centre impulsa l’elaboració de les NOFC, amb la participació del claustre, i de les successives adequacions d’acord amb les necessitats del projecte educatiu del centre, les aprova –prèvia consulta preceptiva al consell escolar– i vetlla perquè s’apliquin.

 

 

PROJECTE LINGÜÍSTIC (Escola MDMuntanya)

D’acord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el projecte lingüístic ha d’emmarcar el tractament de les llengües al centre i ha d’incloure els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües, entre els quals hi ha d’haver a) El tractament del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge, b) El procés d’ensenyament i d’aprenentatge del castellà, c) Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres, d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les llengües, tant globalment com individualment, a la realitat sociolingüística del centre, i e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares d’alumnes.

 

 

PLA TAC (Escola MDMuntanya)

El Pla TAC és un instrument que té per objectiu formalitzar la governança de la tecnologia  en el marc de l’autonomia de centre i del Projecte Educatiu. En el Pla TAC es recullen les característiques actuals del centre amb relació a les TAC, es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, didacticopedagògics i curriculars.