Grup d’amics

La interrelació entre alumnes de diferents nivells i l’establiment de vincles i lligams emocionals entre tots ells són aspectes que permeten assolir una millor convivència i una major regulació de les situacions de conflicte.

Per aquest motiu, vam acordar que cada any tota l’escola ens distribuiríem en grups de tres classes d’edats diferents (com per exemple P3, 1r i 5è formarien un grup d’amics). Aquestes tres agrupacions duríem a terme un mínim de dos activitats conjuntes trimestrals.