Projecte Lingüístic

D’acord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el projecte lingüístic ha d’emmarcar el tractament de les llengües al centre i ha d’incloure els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües, entre els quals hi ha d’haver

a) El tractament del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge,

b) El procés d’ensenyament i d’aprenentatge del castellà,

c) Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres,

d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les llengües, tant globalment com individualment, a la realitat sociolingüística del centre.

e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares d’alumnes.

PROJECTE LINGÜÍSTIC (Escola MDMuntanya)