Projecte lingüístic

El Projecte Lingüístic recull tots aquells principis que són compartits per la comunitat educativa respecte a l’ús i al procés d’ensenyament i aprenentatge de les llengües als diferents àmbits de l’escola. Com a tal, és un instrument que vincula famílies, alumnat, professorat i personal del centre per aconseguir l’objectiu comú de fer efectiu l’aprenentatge de les diferents llengües.

En el nostre Projecte Lingüístic tenim establert que el català és la llengua vehicular de les relacions i de l’ensenyament-aprenentatge en tot el centre. Així, totes les matèries s’imparteixen en català exceptuant, com és natural, la llengua castellana i les llengües estrangeres.

A més a més, totes les activitats culturals que s’elaboren van encaminades a potenciar i a afavorir la normalització lingüística del centre, apostant per la formació dirigida al coneixement de l’entorn social i cultural immediat i, en especial, de la llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat social catalana.

Atès que la competència en llengua catalana és el mitjà d’accés als aprenentatges, el centre vetlla perquè l’alumnat nouvingut que desconegui aquesta llengua pugui comptar amb les mesures organitzatives i didàctiques que li permetin accelerar el seu procés d’aprenentatge de la llengua.

D’acord amb l’article 21 de la Llei de Política Lingüística ” els infants han de poder utilitzar normalment i correctament les dues llengües oficials al final de l’educació obligatòria“.

Per això, l’escola vetlla per l’acompliment d’aquest article, tot seguint el procés normalitzador de la llengua desenvolupant en l’alumnat unes capacitats plurilingües i pluriculturals que els permetin comunicar-se, amb diferents graus de domini, amb persones d’altres contextos lingüístics.

Per aquest motiu l’alumnat desenvolupa una actitud positiva envers la diversitat lingüística i cultural i es promou, tant a les nostres instal·lacions com fora d’elles, ja sigui en horari lectiu com en horari extraescolar i en activitats de coneixement oral i escrit d’altres llengües.

Tot i així  es motiva l’alumnat nouvingut pel manteniment de la llengua materna i pel seu desenvolupament a nivell escrit.