Projecte eduCAT 2.0.

image1

El projecte eduCAT 2.0. respon a la voluntat de generalitzar l’ús de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC) a la totalitat dels centres del Servei d’Educació de Catalunya. Així, doncs, eduCAT 2.0. agrupa totes les actuacions per promoure l’ús dels instruments digitals en els rocessos d’ensenyament i aprenentatge.

L’eix vertebrador del projecte eduCAT 2.0. és de caire pedagògic i té com a focs principal que els alumnes adquireixin la competència digital i contribuir al desenvolupament de competències de caire transversal, com és ara la competència d’aprendre a aprendre, per facilitar-los un aprenentatge més autònom i personalitzat. Aquest plantejament requereix també uns rols diferents del professorat. Això comporta, en molts casos, canvis significatius en l’organotzació i la metodologia docent. Aquest procés d’extensió dels usos de les tecnologies digitals ha de proporcionar la reflexió col·lectiva sobre estratègies que cal adoptar per millorar l’aprenentatge de l’alumnat.

image2Les profundes transformacions socials, económiques i tecnològiques que està experimentant la nostra societat comporten que el procés d’aprenentatge ja no es redueixi a l’etapa escolar, sinó que esdevé una activitat permanent al llarg de tota la vida. Aquest fet implica que l’educació bàsica ha de proporcionar els instrtuments i les competències per aprendre a aprendre en un context digital, mitjançant noves metodologies i continguts que aprofitin els recursos d’internet per a l’aprenentatge i la generació comartida de coneixement.

El professorat és el factor clau per donar resposta a les exigències educatives que la nostra societat té plantejades, i la direcció del centre ha d’impulsar i governar els canvis organitzatius i metodològics per adaptar-se als nous requeriments de la societat del coneixement.

Cal aprofitar tot el potencial de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), per orientar-lo bàsicament a fer que tot l’alumnat adquireixi nous i millors aprenentatges. Aquest objectiu significa no quedar-se en la mera utilització de les tecnologies (TIC), sinó aplicar-les a l’aprenentatge i el coneixement (TAC).

Amb aquesta finalitat, des de l’any 2010 el nostre centre forma part del projecte eduCAT 1×1, actualment anomenat eduCAT2.0. La implantació d’aquest projecte es duu a terme amb diverses àrees en tots els cursos de l’ESO, i consisteix a impartir aquestes matèries utilitzant recursos digitals (Llibres digitals, entorns virtuals d’aprenentatge, correu electrònic, etc.) essent necessària la utilització personal d’un ordinador portàtil)

Àrees on es treballa amb metodologia eduCAT 2.0.:

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
Ciències socials Ciències socials Ciències socials Ciències socials
Tecnologies Tecnologies Tecnologies Tecnologies
Llengua anglesa Llengua anglesa Llengua anglesa Llengua anglesa
Ciències de la naturalesa Ciències de la naturales Biologia i geologia Biologia i geologia
Música Música Física i química Física i química