Projecte d’escacs a l’escola

escacs_1El Parlament de Catalunya, el juliol de 2010, declarà els escacs d’utilitat pública i n’insta al Govern de la Generalitat a difondre’ls, sobretot en l’àmbit educatiu, lúdic i de la salut.

Posteriorment, el juliol de 2012, el Parlament Europeu fa pública una declaració instant els diferents membres de la Comunitat Europea a introduir en els seus sistemes edcatius el programa “Escacs a l’escola”.

A partir d’aquest moment, un total de 104 escoles catalanes comencen a promoure els escacs com a eina educativa en horari lectiu. El projecte escacs a l’escola permet a aquests centres participants poder desenvolupar a través dels escacs aspectes com la concentració, el càlcul mental, l’orientació espacial, la memòria, les habilitats lingüístiques o la resolució dels propis problemes i la posterior presa de decisions.

escacs_5La iniciativa està impulsada pel Departament d’Ensenyament, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Federació Catalana d’Escacs, i es va iniciar el passat curs escolar 2012-2013 en els diferents centres de Catalunya.

El nostre centre es va voler adherir a la proposta feta pel Departament als centres educatius que hi volguessin participar. Així per tant, el curs 2013-2014 es va introduir com a eina educativa de 1r a 6è de primària.

És per a quest motiu, doncs que vàrem introdïr els escacs dins l’àmbit curricular d’educació primària, i dins de l’horari lectiu.

L’objectiu principal és aconseguir que l’alumnat acabi l’educació primària jugant correctament als escacs, així com fomentar el seu valor educatiu.

escacs_3Així doncs, es pretén aprendre el moviemnt de les peces i les normes bàsiques del joc tot treballant la capacitat de concentració, i d’atenció, el càlcul mental, la creativitat, la imaginació i la lateralitat i l’orientació espacial. A més a més aprendre a resoldre els propis problemes i prendre decisions fomentant els valors com el respecte, l’hobestedat, l’empatia i l’autoestima. Tot això respectant el propi torn i el saber esperar.

Els docents del nostre centre són els encarregats d’impartir les sessions d’escacs a l’alumnat durant una hora setmanal a cada curs, amb un desdoblament del grup classe. És a dir, la meitat del grup va a l’aula d’escacs mentrestant l’altra meitat es queda a la seva aula impartint metodologia TIC.

escacs_4L’aula on s’imarteixen les sessions d’escacs és un espai adequat per a tal fi: una aula preparada amb tot el material necessari per poder aprendre a jugar a escacs. Disposem d’un escaquer imantat genat, fixat a la paret de l’aula, i altres escaquers amb les seves peces amb els quals l’alumnat fica en pràctica els coneixements adquirits durant les classes teòriques.

Els continguts treballats per l’alumnat durant la sessió són diversos: la terminologia dels escacs, les peces i els moviments de les mateixes, el vaor que té cada peça, l’escac i mat, la disposició de les peces en l’escaquer, les simetries i les àrres de l’escaquer entre d’altres.

Així per tant, podem treballar continguts dins l’àrea de les matemàtiques com són per exemple: L’orientació espacial, les identificacions, el pensament lògic i matemàtic, les operacions matemàtiques, etc. Però també treballem continguts de l’àrea de llengua com l’interpretació d’imatges, la comprensió de textos a través de la lectura i la cerca d’informació i l’expressió oral.