A la universitat per a majors de 25 i 45 anys

El curs prepara a alumnes majors de 25 i 45 anys per poder presentar-se a les proves d’accés a la Universitat, consistent en  prova comuna (llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa i comentari de text) i una prova específica (Biologia i Química; Geografia i  Història).

 • Durada

Des de l’inic de curs (setembre) fins la setmana de la prova (abril)

280 hores anuals (8h/setmana, part comuna) i 3 h/setmana (part específica)

 • Grups

Grup de matí (A): de 9h a 14h

(*Els horaris esmentats es refereixen a les franges horàries de matí i tarda en sentit àmpli).

 • Horaris

 • Tutories
 • >25 A: Esther Lacort
 • Requisits

Es poden presentar a les proves els candidats que reuneixin els requisits següents:

• Tenir 25 en l’any natural en què realitzarà la prova.

• No haver superat les PAU (o equivalent).

• No estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, o d’esports (o equivalent).

• No tenir cap titulació universitària.

 • Currículum
Part comuna Específiques      

Ciències 

Ciències de la salut

Específiques

Arts i Humanitats 

Ciències Socials i Jurídiques

Comentari de text
Llengua castellana  Química Geografia
Llengua catalana  Biologia  Història
Llengua estrangera (anglès)
 • Llibres de text

— Anglès, Batxillerat  Access students’ Book 1, Jim Lawley, Rodrigo Fernández Carmona, Pearson Longman – ISBN

8435085110719

Castellano, Lengua  y literatura Bachillerato 1. Serie Comenta.Editorial Santillana.ISBN 978-84-680-0387-0

— Química, Química, Prova d’accés Cicles Formatius de FP Grau Superior, Vicens Vives. À. Fontenet Rodríguez – ISBN 978-

84-682-0007-1

— NO COMPRAR (PENDENT DE VALIDACIÓ) Català, C1 Nivell de suficiència. Castellnou ed. – ISBN 978-84-9804-871-1

 

 • Webs i blogs

Blog de ciències i matemàtiques

 • Avaluació

L’escola fa una valuació continuada i una pràctica de  simulacre de la prova al mes de març

 • Enllaç d’interès 

Es pot trobar aquesta informació i d’altra de suplementària aquí.