Graduat en educació secundaria per adults (GESO)

Condueix a l’obtenció del títol de Graduat en Ensenyament Secundari (GESO). Facilita l’adquisició de les competències bàsiques, és a dir, aquelles capacitats que permetran que l’alumne aprofundeixi en el coneixement de la realitat, procurant una formació integral tot introduint nous ensenyaments i noves metodologies. Es desenvolupa en tres àmbits de coneixement.

 • Nivells

S’organitza en dos nivells (nivell 1 i nvell 2)  i de forma modular. El currículum complet consta de 34 mòduls (28 obligatoris i 6 opcionals).

 • Horaris

GES 1

GES 2


 • Un curs (595 hores anuals) per cada nivell.Durada
 • Organització

Trimestral i per àmbits de coneixement

 • Tutories

GES1A: Carmen García

GES1B: Ángel Alegría

GES2A: Manuel Morillo

GES2B: María José Fernández

 • Currículum

Àmbit de la comunicació (inclou les matèries de llengua catalana, llengua castellana, anglès, literatura catalana i literatura castellana)

Àmbit de les ciències socials i de la participació (inclou les matèries de geografia, història, filosofia i art)

Àmbit de les matemàtiques, ciències i tecnologia (inclou les matèries de matemàtiques, ciències naturals i tecnologia)

 • Convalidacions i acreditacions

Segons  estudis previs i criteri de l’administració educativa

 • Llibres de text

GES 2

Anglès New Burlington English for Adults 1, Lauren Rose, Burlington Books. Student’s Book. – ISBN 9789963473991

Matemàtiques 2 Formació de persones adultes àmbit cientificotecnològic, Castellnou Edicions. Marta Grande – ISBN 978-84-9804-937-4

 • Aula virtual
 • Avaluació

Avaluació continuada i trimestral

 • Obtenció de certificació

La superació dels nivell 1 i 2 permet obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria