A cicles formatius de grau superior

Prepara els alumnes per poder presentar-se a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior consistent en una prova comuna (llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa i matemàtiques) i una prova específica (Biologia i Química; Geografia i Economia ). Les matèries específiques poden anar canviant segons necessitats del centre i demanda dels i les alumnes.  Els alumnes que segueixen matèries diferents a aquesta programació les cursen a través de  l’Institut Obert de Catalunya (IOC). El centre porta a terme la matriculació i el seguiment de les seves avaluacions.

  • Durada

Des de l’inici de curs (setembre)  fins la setmana de la prova (maig)

300 hores anuals (10h/setmana, part comuna)

99 hores anuals (3h/setmana, part específica)

  • Horaris

 

  • Tutories

CFGS A: Mar Bailón

CFGS B: Marta Alsina

  • Currículum

Part comuna: Català, Castellà, Llengua estrangera (anglès) i Matemàtiques

Part específica: Biologia i Química; Geografia  i Psicologia

  • Llibres de text

— Psicologia Batxillerat, José Ignacio Alonso, McGrawhill, – ISBN 978-84-481-8149-9

— Lengua castellana,Prueba de acceso a ciclos formativos,Cruz Abel.Editorial Marcombo

ISBN 978-84-267-2232-4

— Curs de llengua catalana, nivel intermedi(nova edició revisada 2016).Editorial Castellnou.

ISBN 978-84-16790-40-1

— Matemàtiques: No obligatori, (el podeu comprar com a reforç però no és obligatori comprar-lo) Matemàtiques. Prova d’accés Cicles Formatius de FP. Grau Superior. Vicens Vives. L. Pancorbo Palenzuela – ISBN 978-84-682-0477-2

— Química, Químca Prova d’accés Cicles Formatius de FP Grau Superior. Vicens Vives. À. Fontanet Rodríguez –

ISBN 978-84-682-0007-1

  • Avaluació

Avaluació continuada i dos simulacres de la prova (mesos de febrer i abril)

  • Obtenció de certificat d’aprofitament 

Segons criteris d’avaluació exposats a principi de curs

  • Enllaç d’interès 

Es pot trobar aquesta informació i d’altra de suplementària aquí.