Curs de preparació per la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 i de 45 anys

Descripció

Aquests estudis preparen les persones de més de 25 anys i més de 45 anys per a les proves d’accés a la universitat.

Descarrega el tríptic informatiu en PDF

 

Continguts

Al CFA La Pau oferim les següents matèries:

 • Matèries comunes:
  Llengua catalana
  Comentari de text
  Llengua castellana
  Llengua estrangera: Anglès

Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns a les proves per a més grans de 25 anys i les proves per a més grans de 45 anys.

 • Matèries específiques. L’alumnat ha d’escollir dues matèries relacionades amb una de les branques de coneixement, entorn de les quals s’organitzen els títols universitaris de grau.
  Biologia (opcions B, C i E)
  Química (opcions B, C i E)
  Física (opcions B, C i E)
  Dibuix tècnic (opció E)
  Matemàtiques (opcions B, C, D i E)
  Economia de l’empresa (opcions D i E)
  Geografia (opcions A i D)

En funció de l’opció triada, el candidat tindrà preferència per accedir als estudis universitaris vinculats a aquella opció.

L’adscripció dels títols universitaris oficials de grau a les branques de coneixement es pot consultar al web:

En el cas d’haver triat dues específiques pròpies de diferents opcions, el candidat tindrà preferència d’accés a més estudis universitaris.

 

Durada, carga lectiva setmanal i anual

Aquest curs té la durada d’un curs acadèmic (6 hores a la setmana per a la part comuna i 3 hores setmanals per a cada matèria específica), comença a finals de setembre i acaba uns dies previs a la realització de la prova (abril).

Les classes s’imparteixen en horari de matí.

 

Inici i final del curs

Inici del curs: dilluns  21 de setembre de 2020

Final del curs: abans de la realització de la prova a l’abril de 2021

(Hi poden haver canvis)

 

Horaris oferts al centre

Consulta els horaris de les matèries

 

Organització

A la nostra escola disposem d’aules amb material pedagògic i audiovisual adient per a l’ensenyament –aprenentatge. A l’inici del curs s’entreguen uns dossiers als alumnes amb tots els continguts del curs i les activitats a realitzar.

 

Resum de continguts de cada nivell

 Català és l’equivalent al nivell Suficiència

 

Recursos i enllaços d’interès

Trobareu més informació a: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/adults/estudis/preparacio-proves-acces/?p_id=285&estudi

 

Avaluació

Avaluació continua per part del professorat perquè l’alumnat tingui coneixement en tot moment del grau de coneixements que va assolint.

 

Accés

Poden accedir a aquests estudis les persones més grans de 25 anys (o 45) o que els compleixin l’any natural en què es realitza la prova.

Les persones que hi volen accedir no han de tenir superades les PAU (o equivalent), no han d’estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny o d’esports (o equivalent), ni tenir cap titulació universitària.

 

Certificació atorgada

El centre pot certificar les hores cursades, però aquest certificat no té cap efecte a l’hora de fer la prova d’accés ni de matricular-se a la universitat.