Curs de preparació per la prova d’accés a cicles formatius de grau superior

Descripció

Aquests estudis ajuden a preparar les proves que  permeten accedir a un cicle formatiu de grau superior de formació professional inicial, a les persones que no tenen el títol de batxillerat (o equivalent).

Descarrega el tríptic informatiu en PDF

 

Continguts

Al CFA La Pau oferim les matèries i les específiques que corresponen a les opcions B, C o D, segons la família professional o cicle al qual es vol accedir. Si voleu cursar l’opció A o alguna altre específica que nosaltres no oferir, existeix la possibilitat de cursar online a l’IOC (Institut Obert de Catalunya: http://ioc.xtec.cat/educacio/). En aquest cas, t’ajudarem a matricular-te i et farem un seguiment per tal d’incorporar la nota al teu expedient i el teu cerfiticat final.

Matèries part comuna:

 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua estrangera: Anglès
 • Matemàtiques

Matèries part específica:

 • Química (opcions B i D)
 • Biologia (opcions B i D)
 • Geografia (opció C)
 • Economia de l’empresa (C)
 • Dibuix tècnic (opció A)
 • Física (opció A)

 

Durada, carga lectiva setmanal i anual

Aquest curs té la durada d’un curs acadèmic (300 hores per a la part comuna i 99 hores per a les dues matèries específiques), comença a finals de setembre i acaba uns dies previs a la realització de la prova (maig).

Les classes s’imparteixen en horari de matí.

 

Inici i final del curs

Inici del curs: dilluns  21 de setembre de 2020

Final del curs: abans de la realització de la prova al maig de 2021

(Hi poden haver canvis)

 

Horaris oferts al centre

Consulta els horaris de les matèries

 

Organització

A la nostra escola disposem d’aules amb material pedagògic i audiovisual adient per a l’ensenyament-aprenentatge. A l’inici del curs s’entreguen uns dossiers als alumnes amb tots els continguts del curs i les activitats a realitzar.

 

Recursos i enllaços d’interès

Més informació sobre aquestes probes: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

 

Avaluació

Aquest curs s’avalua en tres avaluacions. La tercera avaluació es més curta ja que les proves es celebren a principis de la segona quinzena de maig. El professorat de cada assignatura posarà una nota en funció dels criteris d’avaluació que es comunicaran a l’alumne.

L’avaluació és molt important ja que la nota final del curs s’afegeix a la nota de la Proba i pot fer pujar la teva mitjana a l’hora d’inscriure’t en una formació. L’avaluació continuada permet fer un seguiment dels objectius que l’alumne ha assolit i dirigeix el seu progrés.

 

Accés

Es poden matricular al curs les persones que puguin matricular-se a les proves complint algun dels casos següents.

 1. Tenir complerts 19 anys d’edat o bé complir-los durant l’any en què es realitzi la prova
 2. Tenir complerts 18 anys o bé complir-los durant l’any en què es realitzi la prova i tenir un títol de tècnic de grau mitjà (cicle formatiu) d’acord amb una relació establerta d’afinitats. Aquestes persones estaran exemptes de la part específica de la prova d’accés i s’hauran d’examinar únicament de la part comuna de la prova.

 

Certificació atorgada

En finalitzar el curs es donarà un certificat amb la qualificació final que es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s’afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d’accés als cicles formatius de formació professional.