Descripció de la Prova d’Accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys

Descripció de la prova

La prova d’accés pels majors de 45 anys consta de dues fases la prova i l’entrevista.

  • La prova consta de tres exercicis:
  1. Comentari de text
  2. Llengua catalana
  3. Llengua castellana

Per superar la prova, s’han d’aprovar necessàriament totes i cadascuna d’aquestes matèries.

 L’Entrevista personal

Només els candidats que hagin superat la prova i ho sol·licitin fent la preinscripció universitària, hauran de realitzar una entrevista personal a la universitat on vulguin accedir.

Aquesta entrevista només tindrà validesa l’any en què es realitza i per accedir a un sol centre universitari.

L’entrevista es realitzarà a la universitat on es vol accedir, encara que la prova s’hagi superat en una altra universitat del sistema català.

Termini de preinscripció (sol·licitud d’entrevista personal a la universitat): en les dates que determini el Departament d’Universitats a través del portal

Més informació

http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/25_anys/