Llengua catalana

Descripció

El català és la novena llengua més parlada a la Unió Europea i la vuitena llengua a internet. En el nostre centre, el seu aprenentatge té  com a objectiu facilitar a les persones adultes les eines principals per al seu ús parlat i escrit .

Descarrega el tríptic informatiu en PDF

Quants nivells té?

Al CFA la Pau oferim tots els dos nivells bàsics:

  • Català 1
  • Català 2

Durada, carga lectiva setmanal i anual

Els cursos de llengua catalana tenen una durada d’un curs acadèmic. Comencen a finals de setembre i acaben la darrera quinzena de juny.

Hores totals Horari setmanal
Català 1 105h. 2 sessions de hora i mitja.
Català 2 140h. 2 sessions de dues hores.

Inici i final del curs

Inici del curs: dilluns  21 de setembre de 2020

Final del curs: divendres 22 de juny de 2021

(Hi poden haver canvis)

Horaris oferts al centre

Consulta els horaris del curs 2020-21

Organització

A la nostra escola disposem d’una aula de català amb recursos pedagògics i audiovisuals molt complets, adients per a l’ensenyament –aprenentatge. A l’inici del curs es lliura el material als alumnes amb tots els continguts del curs i les activitats a realitzar.

Resum de continguts de cada nivell

 Català 1

Aquest curs va adreçat a les persones amb desconeixement de la llengua catalana per tal que puguin adquirir les competències comunicatives mínimes en català, especialment quant (en relació) a la seva comprensió i expressió orals, per tal de donar resposta a les necessitats més immediates de comunicació, relacionades amb la vida quotidiana i amb l’àmbit laboral.

Català 2

En aquest curs es treballen i reforcen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites per tal de fer front a la majoria de situacions de comunicació de la vida quotidiana i de l’àmbit laboral.

 

Recursos i enllaços d’interès

Plana web oficial amb els continguts de la matèria: http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_común_europeo_de_referencia_para_las_lenguas

Podeu consultar diversos recursos d’utilitat per a l’aprenentatge d’aquesta llengua a la nostre plana.

Avaluació

Es considerarà que l’alumnat ha superat un nivell d’una llengua quan hagi assolit els objectius corresponents, en aquest cas rebrà la qualificació d’ “Apte”. En cas contrari, se’l qualificarà com a “No apte” del nivell corresponent. La superació de cadascun dels nivells de les diferents llengües dóna dret a l’obtenció d’un certificat acreditatiu emès pel centre de formació d’adults, en què es farà constar, si escau, la correspondència del nivell assolit amb el seu equivalent segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

L’assistència a  les classes és molt important per tal de fer un bon seguiment del curs.

Accés

L’alumnat aprenent del curs 1 són persones amb total desconeixement de la llengua catalana. Els grups 2 i 3 s’adrecen a persones adultes que han superat el nivell 1 o 2, o que disposen dels coneixements corresponents per a poder-lo seguir.

Per tal d’esbrinar la idoneïtat per fer aquests cursos s’ha de consultar el personal del centre i passar un test d’anivellament, abans de la preinscripció.

Tot i que el curs s’inicia al setembre, es pot valorar la incorporació d’un alumne en qualsevol moment del curs.

Certificació atorgada

Es donarà un Certificat d’assistència i aprofitament al finalitzar la formació. Els nivells de llengua catalana oferts a les escoles d’adults tenen una correspondència amb els nivells del MECR (Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües).

Nivell MECR
Nivell 1 A1
Nivell 2 A2
Nivell 3 B1

En el cas de no superar els objectius, el centre entrega un certificat d’assistència amb una qualificació de No apte/a.

El nivell 3 no es pot cursar al nostre centre.