Descripció de la Prova d’Accés a Grau Superior

Descripció de la prova

Recorda que la prova no es fa al nostre centre i que t’hi hauràs de matricular en el mes de març.

La prova consisteix en:

La prova consta de dues parts, la comuna i l’específica.

La part comuna dura 4 hores (2 blocs de 2 hores) i consta de les matèries següents: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques.

La part específica depèn del cicle a què es vol accedir. Cal triar 2 matèries de l’opció A, opció B, opció C o opció D. La prova de la part específica dura 3 hores.

EXEMPCIONS QUE ES PODEN DEMANAR

Exempció de la matèria llengua catalana

La poden demanar les persones que fa menys de dos anys que viuen a Catalunya i no han estat escolaritzades en català.

La sol·licitud s’ha de fer al Servei d’Immersió́ i Ús de la Llengua del Departament d’Educació́ (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

Exempció de la part especifica

La poden demanar:

  1. a) Les persones que acreditin experiència laboral en el sector professional del cicle a què volen accedir (almenys d’1 any com a oficial o oficiala de 2a o superior i de 3 anys com a oficial o oficiala de 3a o categories inferiors).
  2. b) Les persones que poden acreditar haver fet tasques de voluntariat (l’equivalent a 1 any laboral). Aplicable a la família de serveis socioculturals i a la comunitat.
  3. c) Les persones que poden acreditar experiència equivalent a 1 any laboral en l’entrenament o la direcció́ d’equips esportius i les persones que tenen reconeguda la condició́ d’esportista d’elit (aplicable a la família d’activitats físiques i esportives).
  4. d) Les persones que tinguin un títol de tècnic o tècnica del mateix grup d’itineraris que el cicle formatiu de grau superior a què volen accedir. S’ha de demanar a qualsevol centre on es cursen cicles formatius de formació́ professional inicial dependents del Departament d’Educació́.

En els casos a), b) i c) l’exempció́ s’ha de demanar a la Direcció́ General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats. (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

VALIDESA DE LES PROVES

Les proves accés superades tenen validesa permanent en tot l’estat espanyol.