Ensenyaments d’Informàtica (COMPETIC/ACTIC)

Descripció

Els nostres cursos d’informàtica segueixen el programa reglat COMPETIC establert per la Generalitat i donen accés als certificats oficials d’acreditació ACTIC. Es basen en el desenvolupament de diferents competències (ús de l’ordinador, edició de textos, fulles de càlcul, navegació i comunicació, xarxes socials, presentació de diapositives, multimèdia…) de manera gradual. Es comença des de zero i finalment s’arriba a un coneixement profund i avançat de les eines útil professionalment i també recreativament.

Descarrega el tríptic informatiu en PDF

Quants nivells té?

Al CFA la Pau oferim tots els quatre nivells possibles:

  • Competic Inicial
  • Competic 1
  • Competic 2
  • Competic 3

Durada del curs

Els cursos de Competic tenen una durada d’un curs acadèmic. Comencen a finals de setembre i acaben la darrera quinzena de juny.

Hores totals Horari setmanal
Competic Inicial 105h. 2 sessions d’una hora i mitja.
Competic 1 105h. 2 sessions d’una hora i mitja.
Competic 2 140h. 2 sessions de dues hores.
Competic 3 105h. 2 sessions d’una hora i mitja.

Inici i final del curs

Inici del curs: dilluns  21 de setembre 2020

Final del curs: dimarts 22 de juny 2021

(Hi poden haver canvis)

Horaris oferts al centre

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous
Competic Inicial (Matí)
Competic 1 (Matí)
Competic 2  (Vespre)
Competic 3 (Vespre)

Organització

A la nostra escola disposem d’una aula d’informàtica on cada alumne disposa un ordinador propi per a poder treballar, amb connexió a Internet. També disposem d’una potent xarxa de wifi a tot el centre, per a les pràctiques amb mòbil.

Es donen explicacions i es demostra el funcionament de l’ordinador i els diferents programes a la pantalla del projector, però la part més important d’aquest cursos es el treball individual, per a poder practicar i comprendre el funcionament de les eines.

Resum de continguts de cada nivell

Competic Inicial

S’aprèn a utilitzar l’ordinador, el teclat, el ratolí, les carpetes, els fitxers, les unitats de disc com els usb… També s’aprenen nocions bàsiques per navegar a Internet, fer cerques i enviar emails. Però principalment el curs es dedica a fer servir el Word, com a editor de textos.

Competic 1

Continuem aprenent noves eines a un nivell bàsic però coneixent més programes i utilitats: fulles de càlcul amb Excel, edició d’imatges i de àudio i una introducció al vídeo i també dediquem una part del curs a aprendre a moure’ns per Internet.

Competic 2

Una part important del curs consisteix en augmentar la nostra cultura digital. Tant a nivell de dispositius i innovacions tecnològiques, com navegació a internet, ús de les tecnologies de la comunicació y la participació online. Es tracta de ser un ciutadà que viu, compren i pot utilitzar els noves tecnologies sense quedar enrere.

Es repassen i s’aprofundeix en les eines pel Tractament de la informació escrita (word, Publisher…), tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (edició d’imatge, àudio i vídeo) i tractament de la informació numèrica (excel).

També s’introdueixen les bases de dades i les presentacions de diapositives (conegudes com a powerpoint)

Competic 3

En aquest curs es treballen tres competències, una per trimestre. El software utilitzat serà el LibreOffice per evitar disparitat de versions o problemes amb les llicencies.

  • Primer trimestre: C7, Tractament de les dades (gestor de base de dades)
  • Segon trimestre: C6, Tractament de la informació numèrica (full de càlcul)
  • Tercer trimestre: C4, Tractament de la informació escrita (editor de textos)

Recursos i enllaços d’interès

Blog de treball que utilitzen alguns dels grups: https://lapaucompetic.wordpress.com/

Plana web oficial amb els continguts de la matèria: https://sites.google.com/a/xtec.cat/competic-fpa/home

 

Avaluació

L’avaluació es continua. Es basa en la comprensió de les diferents eines i procediments, i es demostra a través de les pràctiques i exercicis que es realitzen a classe.

No hi ha cap prova o examen final, però un 40% de la nota prové de l’elaboració d’un projecte en el que es fan servir les eines estudiades i que es realitza a classe al final del curs. En el cas del competic 3, cada trimestre s’estudia una competència i es fa un projecte independent al final del mateix.

Accés

Per accedir al nivell Inicial, no cal cap condició o coneixement previ.

Per accedir a un altre nivell, hi ha tres vies:

  • Haver superat els nivell anteriors i aportar el certificat d’aprofitament.
  • Disposar de l’acreditació ACTIC equivalent al nivell anterior.
  • Superar una proba de nivell al centre.

Tot i que el curs s’inicia al setembre, es pot valorar la incorporació d’un alumne en qualsevol moment del curs.

Material per a la proba de nivell

Certificació atorgada

Quan s’acaba el curs i l’alumne ha assolit els objectius d’aprenentatge, el centre entrega un certificat d’aprofitament del curs. Però cal dir que superar els cursos de Competic és equivalent a obtenir els nivells ACTIC.  Son nivells de “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació” establerts com un estàndard de coneixements d’informàtica per la Generalitat de Catalunya. Aquesta certificació és la més adient per valorar les competències en informàtica (per exemple, al currículum) i es comença a demanar en processos de selecció laboral o oposicions.

Més informació sobre l’ACTIC: http://acticweb.gencat.cat/ca/

La relació entre els cursos que fem i l’acreditació de nivells ACTIC es la següent:

Competic Inicial Cap
Competic 1 ACTIC Bàsic
Competic 2 ACTIC Mitjà
Competic 3 ACTIC Avançat