Llengua castellana

Descripció

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua castellana.

Descarrega el tríptic informatiu en PDF

Quants nivells té?

Al CFA la Pau oferim tots els dos nivells bàsics:

  • Castellà 1
  • Castellà 2

Durada, carga lectiva setmanal i anual

Els cursos de llengua castellana tenen una durada d’un curs acadèmic. Comencen a finals de setembre i acaben la darrera quinzena de juny.

Hores totals Horari setmanal
Castellà 1 (Matí, tarda i vespre) 105h. 2 sessions de hora i mitja.
Castellà 2 (Matí i tarda) 140h. 2 sessions de dues hores.

Inici i final del curs

Inici del curs: dilluns  21 de setembre de 2020

Final del curs: dimarts 22 de juny de 2021

(Hi poden haver canvis)

Horaris oferts al centre

Consulta els horaris del curs 2020-21

Organització

A la nostra escola disposem d’una aula de castellà amb material pedagògic i audiovisual adient per a l’ensenyament –aprenentatge. A l’inici del curs s’entrega un dossier als alumnes amb tots els continguts del curs i les activitats a realitzar.

Resum de continguts de cada nivell

Castellà 1:

Té com a finalitat formar parlants que siguin capaços de comunicar-se en situacions quotidianes i familiars senzilles, encaminades a satisfer les primeres necessitats.

Castellà 2:

Té per finalitat que l’aprenent/a pugui comunicar-se en situacions properes i habituals, relacionades amb la vida quotidiana i amb el seu àmbit laboral.

Recursos i enllaços d’interès

Plana web oficial amb els continguts de la matèria: http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_común_europeo_de_referencia_para_las_lenguas

Podeu consultar diversos recursos d’utilitat per a l’aprenentatge d’aquesta llengua a la nostre plana.

Avaluació

L’avaluació és continua i es tindran en compte quatre àrees adequades a cada un dels tres nivells de l’aprenentatge de la llengua.

  1.  Àrea d’adequació a la situació de comunicació: L’alumne ha de ser capaç d’identificar la resposta adequada a una intervenció o a una situació de la vida quotidiana entre diverses opcions.
  1.  Àrea de comprensió oral: L’alumne ha de ser capaç d’entendre el significat global i la informació principal d’una sèrie de textos orals breus, com anuncis, avisos emesos per megafonia, notícies, diàlegs breus sobre temes quotidians…
  1.  Àrea de comprensió lectora: L’alumne ha de ser capaç d’entendre el sentit general i les idees principals de textos breus no gaire complexos, com notes, anuncis, notícies, enquestes, prospectes informatius, programes d’espectacles …, i de localitzar-hi la informació necessària per realitzar una tasca.
  1.  Àrea d’expressió oral: L’alumne ha de participar en una conversa i respondre a diferents situacions quotidianes (ex.: demanar informació, presentar algú, descriure alguna cosa…).

L’assistència a  les classes és molt important per tal de fer un bon seguiment del curs.

Accés

L’alumnat aprenent del curs 1 són persones amb total desconeixement de la llengua castellana. Els grups 2 i 3 s’adrecen a persones adultes que han superat el nivell 1 o 2, o que disposen dels coneixements corresponents per poder-lo seguir.

Per tal d’esbrinar la idoneïtat per fer aquests cursos s’ha de consultar el personal del centre i passar un test d’anivellament, abans de la preinscripció.

Tot i que el curs s’inicia al setembre, es pot valorar la incorporació d’un alumne en qualsevol moment del curs.

Certificació atorgada

Es donarà un Certificat d’assistència i aprofitament al finalitzar la formació. Els nivells de llengua castellana oferts a les escoles d’adults tenen una correspondència amb els nivells del MECR (Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües).

Nivell MECR
Nivell 1 A1
Nivell 2 A2
Nivell 3 B1

En el cas de no superar els objectius, el centre entrega un certificat d’assistència amb una qualificació de No apte/a.

El nivell 3 no es realitza al nostre centre