PROJECTE EDUCATIU

En el nostre Centre entenem l’educació com un procés global que actua i incideix sobre l’individu i la resta de la societat, un procés que desenvolupa capacitats i autonomia personal.

Centrem l’acció educativa en l’alumnat, fomentant la seva activitat i capacitat d’iniciativa, per tal que pugui ser responsable del seu aprenentatge.

Per aconseguir aquest objectiu el Centre de Formació  d’Adults La  Pau, es defineix  com a Centre públic integral i integrat a la ciutat, per la qual cosa es potencia la participació activa i crítica, ideològicament  democràtica i pluralista. Basat en la pedagogia integral activa, renovadora i adaptada a la psicologia de l’adult.

El centre  es manifesta sobre els següents punts:

  • Centre públic: Entenem per Centre Públic aquell que pot ser utilitzat o freqüentat per tothom i és pertanyent o relatiu a la comunitat. Per això el nostre centre vol ser un espai obert a tothom sense cap mena de discriminació de raça, sexe, …
  • Centre integral: Entenem el centre com un espai polivalent capaç d’abraçar totes les activitats des de les diferents àrees de formació o qualsevol activitat formativa que beneficiï a la comunitat. És un centre que forma part del desenvolupament comunitari del territori.
  • Centre integrat al territori: Entenem el centre com una entitat més que pertany a la ciutat i que hi està inserit, no com a un centre aïllat sinó que forma part de la globalitat que integra tot el territori.
  • Centre com a eix de la participació: l’eix fonamental de la línia filosòfica del centre és el d’impulsar una participació més gran, tant quantitativament com qualitativa.
  • Confessionalitat: Com a institució pública i com a centre docent, el CFA LA PAU és ideològicament neutral, es manifesta pel respecte a totes les confessions del professorat i l’alumnat i per la renúncia a tot tipus d’adoctrinament ideològic.
  • Llengua base d’aprenentatge: la llengua vehicular pròpia del centre és el català, i s’està procurant accelerar tots els processos per assolir la normalització lingüística de tots els que participen al centre. Les activitats generals del centre, els comunicats, la documentació, etc…, es fan en català.
  • Línia metodològica: El centre tendeix a identificar-se amb una metodologia didàctica basada en l’observació directa, el descobriment, l’activitat, els aprenentatges significatius, la individualització, el coneixement del medi, el treball en equip, la cooperació, etc.
  • Educació no sexista: el Centre s’identifica amb un treball educatiu que tendeix a la igualtat, propiciant actituds que superin mites i tabús.
  • Pluralisme ideològic i valors democràtics: El Centre es manifesta respectuós pel que fa a les ideologies dels professors i dels alumnes, respectant el pluralisme i potenciant els valors democràtics, practicant-los a l’aula i al Centre en general.