English

Treballem l’anglès amb metodologia AICLE (Aprenentatge integrat de continguts i llengua) des de  P5.

L’aprenentatge de la llengua anglesa es fa per immersió lingüística, i portem a terme diferents accions per a implicar tota la comunitat educativa: retolació en anglès dels diferents espais i mobiliari de l’escola, presència de llibres en anglès a la biblioteca,   correspondències i videoconferències en anglès amb altres escoles, etc. En definitiva, visualitzar la importància de l’anglès i vivenciar-lo a l’escola.

A través de l’aplicació de la immersió de la llengua anglesa, treballant per projectes, pretenem millorar les oportunitats i els resultats de la nostra escola pel que fa a la llengua anglesa, sobretot a nivell oral.

 Raons:

El desig dels professionals especialistes de llengua anglesa, de millorar la competència lingüística en llengua anglesa dels nostres alumnes.

  • El sentiment del claustre de professors i de la comunitat en referència a la importància de les llengües estrangeres.
  • Donar una resposta a la demanda social existent en aquest sentit, fruit de l’evolució de la societat actual.
  • Utilitzar la llengua anglesa com eix transversal en la nostra línia d’escola de Treballs per Projectes dels diferents nivells al llarg de tota l’educació primària.

Objectius

Els objectius que pretenem assolir incorporant continguts d’altres àrees en llengua anglesa són els següents:

  1. Incrementar significativament el contacte dels alumnes amb la llengua anglesa.
  2. Utilitzar la llengua anglesa fora de l’àmbit curricular exclusiu de l’àrea de llengua anglesa.
  3. Estimular l’ús de la llengua anglesa en situacions externes a l’aula.
  4. Augmentar la competència lingüística dels alumnes mitjançant la comprensió i la producció oral.
  5. Incrementar la capacitat dels alumnes d’utilitzar l’anglès com a vehicle de comunicació i com a mitjà per a l’adquisició d’altres coneixements.
  6. Desenvolupar la capacitat de treball individual i en grup dels alumnes a través del treball per projectes elaborats individualment o en grup.

Com ho farem

 Pretenem aconseguir aquests objectius utilitzant la metodologia CLIL ( Content and Language Integrated Learning) en els projectes dels diferents nivells per ampliar competències comunicatives, personals, i de convivència de l’alumnat.