Espais d’aprenentatge

Espais Aprenentatge

Treballem en espais que corresponen a les diferents intel.ligències. Els alumnes dels diferents nivells treballen junts. Actualment treballem els espais dos dies a la setmana pel cicle infantil.

L’organització dels espais ens permet dissenyar i organitzar entorns d’aprenentatge que recullen els aspectes bàsics de les àrees del currículum d’infantil i primària, tot incidint en el desenvolupament de les capacitats i competències bàsiques.

El repte és respondre a una diversitat més gran, en facilitar el treball dels grups heterogenis on han de conviure tots els alumnes d’un mateix cicle, i fer que aquesta diversitat representi un estímul per a tot l’alumnat creant així, entorns que estimulin els processos individuals respectant els diferents ritmes i interessos.

En cadascun dels espais cal respectar les normes generals i compartides. Els mestres estimulen a través del material, el modelatge i la pregunta oportuna, aquells aspectes en els que es vol incidir. Es procura verbalitzar i fer evidents els objectius establerts per tal que l’alumnat esdevingui protagonista del seu propi procés.

En el disseny dels espais es té en compte la teoria de les intel·ligències múltiples descrita per Gadner, que exposa que cada persona té algunes intel·ligències dominants a través de les quals som capaços d’entendre el món i interactuar-hi. L’escola ha de permetre que cada infant aprengui respectant el seu estil i les seves capacitats i que al mateix temps se li proporcionin experiències gratificants que estimulin totes les intel·ligències:

  • Visual-espacial: capacitat per a percebre amb precisió el món visual i espacial, de veure objectes a la ment, manipular-los i tenir una idea realista de la seva mesura i característiques. Sol incloure l’habilitat per orientar-se en l’espai i no tenir problemes de lateralitat
  • Lingüística: Es manifesta a través del llenguatge oral i escrit. Sensibilitat al significat i les funcions de les paraules i del llenguatge. Facilitat per als idiomes, per comunicar-se verbalment i entendre textos o discursos aliens. Sol incloure també bona memòria i es desenvolupa a través dels jocs de paraules i, sobretot, la lectura.
  • Lògico-matemàtica: Capacitat d’analitzar problemes, portar a terme operacions matemàtiques, sensibilitat als patrons lògics o numèrics. Capacitat per al càlcul i el raonament abstracte. Sol estar relacionada amb la capacitat lingüística i juntes ajuden a la deducció i el pensament científic. Es desenvolupa amb puzzles, jocs d’estratègia i exercicis de lògica, entre altres
  • Cinestèsica: Capacitat per a controlar els moviments del propi cos i utilització d’objectes amb destresa. Habilitat física, que inclou una bona coordinació i equilibri
  • Musical: capacitat per a apreciar, discriminar, transformar i expressar les formes musicals, sensible al ritme, el to i el ritme. Tradicionalment anomenat “tenir oïda”, inclou la capacitat de distingir bé els sons i tenir sentit del ritme. Pot ajudar a la lectura
  • Naturalista: Capacitat per a comprendre el món natural i treballar eficaçment en ell. Inclou facilitat per a relacionar-se amb éssers vius (cuidar plantes, animals), així com un sentit innat per a la classificació
  • Interpersonal: És la capacitat per entendre i respondre de manera adequada als estats d’ànim, temperaments, motivacions i desitjos dels altres. És l’habilitat per relacionar-se amb els altres. Inclou qualitats com l’empatia, la sociabilitat i l’extraversió
  • Intrapersonal: Capacitat per a accedir als sentiments propis, comprendre’s un mateix i utilitzar aquesta informació amb eficàcia en la regulació de la pròpia vida. És la capacitat de tenir un bon autoconeixement. Inclou tendència a la reflexió i sol incloure’s, juntament amb l’anterior, dins l’anomenada intel·ligència emocional.