Racons

El treball per racons a l’escola ens permet organitzar les classes en petits grups. L’equip de gestió possa molt enfàsi en aquest tipus de treball ja que hi dedica molt professorat per poder-lo portar a terme.

Aquests racons, s’intenta que de dues classes surtin sis grups diferents i cada grup té un mestre diferent.

Creiem que en petit grup és més fàcil que arribin els coneixements bàsics per assolir unes bones competències de les diverses àrees.

Racons Llengua

Racons Matemàtiques