Malalties (febre, medicació, al·lèrgies, polls…)

Malalties

Febre Davant d’un infant amb febre, l’escola ha de contactar amb el pare, mare o tutor i demanar-li que el reculli tan aviat com pugui. Mentrestant, si la febre és igual o superior a 38ºC es recomana administrar un antitèrmic/analgèsic.

El fàrmac de referència i més utilitzat arreu és el paracetamol/Apiretal, per la seva bona tolerància i la relativa absència d’efectes secundaris.

Per administrar el paracetamol als infants a les escoles, cal tenir l’autorització signada pel pare, mare o tutor/a, que es realitza a l’inici de l’escolaritat en el centre.

Medicació (Excepte el paracetamol explicat al punt anterior – Febre)Evitar, SEMPRE que sigui possible, haver d’administrar medicaments als/les alumnes en l’horari escolar. Si fos inevitable, s’haurà de complimentar un full d’autorització d’administració de medicaments per part de la família. El full d’autorització el trobareu al taulell de consergeria en format paper, o bé aquí, en format digital (MEDICAMENTS CURS 2019).

Caldrà que vagi SEMPRE acompanyat per la còpia de la recepta mèdica que especifiqui el nom de l’alumne/a, la durada del tractament, l’hora en que l’ha de prendre, la dosificació i altres aspectes que puguin ser d’utilitat.

El medicament ha d’anar marcat amb el nom de l’alumne/a i el grup classe (en dosi individual sempre que sigui possible).

El medicament, el full d’autorització i la recepta mèdica, s’entregaran a la coordinadora de menjador o a la Mònica (conserge) a primera hora del matí i es recolliran, si s’escau, a les 16:30h. No deixeu mai el medicament a la motxilla del vostre fill/a.

NO es subministraran, en cap cas, medicaments sense els requisits anteriorment descrits.

Al·lèrgies i/o intoleràncies Si el vostre fill/a pateix d’alguna al·lèrgia i/o intol·lerància cal que:

  • porteu l’informe mèdic.
  • informeu al tutor/a de l’alumn@ i a la coordinadora de menjador.
  • Porteu les possibles necessitats que es puguin derivar de les al·lèrgies o malalties.
Polls, llèmenes,.. Es important que reviseu el cap des vostres nens i nenes, i que ens aviseu en el cas que trobeu llèmenes o polls: als tutors dels alumnes, a la conserge, …Així podem informar a les famílies de la classe per a que facin revisió i apliquin els tractaments corresponents. A més els/les alumnes amb polls no poden assistir a l’escola com a mesura de prevenció.

Els polls són una de les infeccions més habituals. En cas que els fills n’agafin, és cabdal seguir les recomanacions dels professionals de salut per eliminar-los. A més de fer servir productes específics de seguida que us adoneu de la infecció, cal també passar la llemenera de manera regular i netejar tot allò que està en contacte amb els cabells (raspall, roba de llit, coixins, etc.). La revisió freqüent és la millor estratègia.

REPORTATGE: Com es poden detectar i eliminar http://canalsalut.gencat.cat