CALENDARI PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULA 2018-2019

Recordeu que cal demanar hora a la secretaria de l’escola al telèfon 93 794 18 8 7,  Núria

 

Vídeo de l’Escola

Presentació de sol·licituds (preinscripció) …… 13 al 24 d’abril

Publicació de les llistes amb el barem …………   3 de maig

Termini de reclamacions ………………………….   4 al 8 de maig 

Publicació llistes amb el barem, resoltes reclamacions …  10 de maig

Publicació de les llistes d’alumnat admès …….  12 de juny

Període de matriculació ……………..………….  21 al 27 de juny

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN FER LA PREINSCRIPCIÓ (2018/2019) :

Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si en té. Els alumnes estrangers podran acreditar les dades d’identificació o de filiació amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare i mare, tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE (en el cas de persones estrangeres).
Original i fotocòpia del llibre de família, o altres documents relatius a la filiació (en el cas de separació o divorci dels pares, fotocòpia de la sentència judicial o de les mesures provisionals). Si l’alumne està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
Original i fotocòpia del carnet o llibre de vacunacions. Si els/les nens/es no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
Original i fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (TSI).

CIRCUMSTÀNCIES A ACREDITAR NOMÉS EN EL CAS QUE S’AL·LEGUIN:

Renda anual de la unitat familiar (PIRMI). Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
Per acreditar la proximitat del domicili de l’alumne al centre, i només en el cas que el domicili familiar al·legat no coincideixi amb el del DNI o targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres que no han de tenir NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Original i fotocòpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa, a l’efecte d’acreditar la proximitat del domicili del lloc de treball.
En el cas de germans matriculats al centre o pares/tutors que hi treballin, el centre comprovarà directament aquesta circumstància.
Quan l’alumnat hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els/les germans/es escolaritzats/des al centre per al qual es presenta la sol·licitud, aquests hauran de facilitar al centre les seves dades perquè es pugui dur a terme la seva comprovació.
Original i fotocòpia del certificat de discapacitat igual o superior al 33%, de la persona que al·legui aquesta condició (l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans/es), emès pel Departament de Benestar Social i Família.
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, vigent.
Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial (amb signatura legalitzada pel col·legi oficial de metges de la demarcació corresponent), en què s’indiqui expressament que l’alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta i que el diagnòstic s’ha fet tenint en compte els criteris del Departament de Salut

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR PER COMPLETAR LA MATRÍCULA:

• 4 fotos del/de la nen/a
• Comprovant pagament (ingrés c/c “La Caixa”)  (Quota Material/Quota AMPA)

  • Full dades Bancàries degudament emplenat
  • El DNI/NIE renovat amb l’adreça nova, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

 Per a qualsevol pregunta, telèfon 93 794 18 8 7 Núria (administrativa de l’escola)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>