Projecte Educatiu

El Projecte Educatiu de Centre defineix la identitat i el caràcter propi del nostre centre, tenint en compte la nostra realitat dins el context socio-econòmic i cultural de les famílies i alumnes que en formen part.
Explicita els objectius, orienta l’activitat i té com a finalitat que el nostre alumnat assoleixi les competències bàsiques i en tregui el màxim aprofitament educatiu.
Té la voluntat de garantir una tasca educativa coherent, coordinada, progressiva, i consensuada per part de tota la comunitat educativa de l’escola.
El PEC és un document viu que requereix la seva revisió i actualització periòdica atenent a les necessitats i circumstàncies del moment.