Projecte lingüístic

El PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE és l’instrument que permet assolir els objectius generals referents a la competència lingüística que defineix la normativa vigent.

DOCUMENT:

PLC_Pla lingüístic de Centre_ revisat 2019_2020