Projecte lingüístic

El PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE és l’instrument que permet assolir els objectius
generals referents a la competència lingüística que defineix la normativa vigent

Projecte lingüístic