L’escola

Tal i com es recull en el Projecte Educatiu de centre, l’escola es declara:

Escola catalana. Empra el català com a llengua pròpia i vehicular d’ensenyament i aprenentatge.

Escola aconfessional i pluralista. Respecta les diferents maneres de pensar i és oberta a tothom. Educa per a la llibertat, la responsabilitat i per l’adquisició d’hàbits i conductes que fan dels seus membres persones socials dignes de la comunitat on viuen.

Escola coeducadora i no sexista. Educa per la convivència i respecte als altres basant-se en la coeducació, sense cap mena de discriminació per raó de sexe.

Escola solidària i tolerant. Educa per la justícia, la solidaritat i la no discriminació.

Educació integral. Escola que descobreix en el treball, les aptituds de cadascú, aprenent a desenvolupar totes les capacitats personals i a respectar les dels altres, fomentant l’autoestima i realçant l’aspecte formatiu de la persona. La comunitat educativa estimula i potencia el desenvolupament integral de l’alumnat tenint en compte les característiques personals que fan únic/a a cada alumne/a.

Educació socialitzadora. Educa en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat.

Escola dialogant. Afavoridora del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels representants elegits per cada un d’aquests estaments.

Ensenyament de qualitat. Escola que aspira a un ensenyament de qualitat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social (aprenentatge significatiu).

Ensenyament actiu i innovador. Escola que potencia l’aspecte instructiu, que fomenta l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics i cívics, aprendre a aprendre i el coneixement del medi.

Escola oberta a la participació. Valora com a fonamental la participació de l’alumnat en totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats, i que fomenta el treball individual i en equip.

Escola democràtica. Vol que l’escola sigui un reflex de la societat actual estimulant els valors d’una societat democràtica.

Escola respectuosa amb l’entorn i compromesa amb el medi ambient. Es vol treballar per la sostenibilitat: residus, mobilitat, gestió de recursos.

Visió crítica. Escola que vol aconseguir que es valorin els fets amb visió crítica, fomentant l’observació, la investigació, l’anàlisi, la síntesi, l’autoavaluació i l’aprendre del propi error.