Preinscripció i matrícula

Preinscripció
La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre.
Tota la informació a:    Estudiar a Catalunya      Consorci Educació
Oferta de places de tots els centres escolars de Catalunya a: Mapa Escolar
Centres d’Educació infantil i primària de Les Franqueses del Vallès: Centres
Sol·licitut presencial
Sol·licitud per internet
Calendari del procés de preinscripció i matriculació

Termini per presentar la sol·licitud: del 13 al 22 de maig de 2020
Presentar la sol·licitud i la documentació (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres per ordre de preferència).

Telemàtic Presencial
Dates del 13 al 22 de maig 19 i 20 de maig (de 9 a 13.30 i de 15 a 16.30h)
Important Accediu al formulari telemàtic de sol·licitud de la pàgina preinscripcio.gencat.cat  i ompliu les dades. Obtindreu un resguard de la sol·licitud.

Enguany, el resguard de la sol·licitud i la documentació acreditativa (escanjeada o fotografiada) s’ha d’enviar per correu electrònic a l’escola que heu triat en 1a opció. (a8017271@xtec.cat)

“S’accepta la presentació per mitjans telemàtics de documentació escanejada o fotografiada, per les dues cares quan escaigui i sempre amb bones condicions de llegibilitat. En tot cas, els centres poden requerir que es presenti la documentació original davant qualsevol dubte sobre la seva autenticitat”.

Sol·liciteu cita prèvia a través de l’eina de cita prèvia (CITA PRÈVIA), per correu electrònic (a8017271@xtec.cat), o per telèfon (truqueu al 938495594, del dia 13 al 20 de maig; horari d’atenció: de 9 a 13.30h).

S’han de respectar les normes de seguretat i higiene*

El dia i hora acordada, ha de presentar-se al centre la persona sol·licitant (pot autoritzar per escrit a una altra persona en cas de pertànyer a grup de vulnerabilitat, en període de confinament o amb símptomes de covid-19). Cal  portar mascareta , guants i un bolígraf.

La DOCUMENTACIÓ REQUERIDA que s’ha d’enviar en cas de fer preinscripció telemàtica o presentar al centre en cas de tenir cita prèvia:

  • DNI, targeta de residència on consta el NIE o altre document d’identitat del sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal).
  • DNI del nen/a, si en té.
  • Llibre de família (tots els fulls que estiguin omplerts) o document relatiu a la filiació.
  • Targeta sanitaria de l’infant.

Per acreditar circumstàncies al·legades a efectes del barem de puntuació, també s’han d’enviar…

  • Certificat de convivència o volant municipal on constin el sol·licitant i l’alumne/a, si l’adreça del DNI no coincideix amb la que s’al·lega a la sol·licitud.
  • Acreditació del domicili del lloc de treball (còpia del contracte o certificat de l’empresa).
  • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
  • Document acreditatiu per discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans.
  • Carnet vigent de família nombrosa o monoparental
Barem(Serveix l’adreça que consta en el DNI o NIE, si no és correcte  cal l’empadronament)

 

Cal presentar documents acreditatius per obtenir la puntuació

40 Punts: Germans escolaritzats al centre  o pares o tutors legals que hi  treballen (en el moment de presentar la sol·licitud).

30 PuntsQuan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre.

20 Punts: Quan el pare, mare o tutors demostren que el lloc de treball està en la zona d’influència.

15 Punts: Quan el domicili es troba en el mateix districte.

10 Punts: Quan el domicili està en el mateix municipi.

10 Punts: La unitat familiar són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

10 Punts: Discapacitat igual o superior del 33% de l’alumne o progenitors o germans.

CRITERI COMPLEMENTARI:

15 Punts:  família nombrosa  o monoparental

*INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL -Només per a les famílies que no disposin dels mitjans per a dur a terme el procés telemàtic.

-Caldrà demanar cita prèvia al centre escollit en 1a opció trucant al telèfon (properament) o escrivint un correu a (properament)

-Només podrà fer la preinscripció una persona i que NO formi part de cap grup de risc o que presenti símptomes del Covid-19 o que estigui en període de confinament. En aquest cas, es pot autoritzar per escrit a una altra persona (que no sigui cap dels dos tutors legals de l’alumne/a) a portar la sol·licitud i la documentació.

-Cal portar mascareta i guants.

-Cal portar bolígraf propi.

-S’ha de portar tota la documentació i la sol·licitud emplenada des de casa.

Matrícula
Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i primer curs d’ESO: matrícula del 13 al 17 de juliol de 2020.

Codis de centres

Escola Bellavista Joan Camps 08059780
Escola Camins 08064817
Escola Colors 08066413
Escola Guerau de Liost 08060939
Escola Joan Sanpera i Torras 08017271

 

Actualitzat el 13 de maig de 2020 a les 12:49h. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>