Projecte Lingüístic

El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe.a3f5747bd011e214b642af3bf5942e00

El català és la llengua que s’utilitza en totes les activitats acadèmiques i és l’eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre.Treballem explícitament els usos lingüístics, ja que la dimensió plurilingüe i intercultural del currículum planteja continguts relacionats amb els usos socials en un context multilingüe com és el nostre. Es valora el bagatge lingüístic dels nostres alumnes i a més ells són els protagonistes en les activitats del desenvolupament del currículum.

lescola-catalana-marc-per-al-plurilingisme-juny-2016-2-638Tenim en compte la realitat sociolingüística dels nostres alumnes. Hi ha continuïtat i coherència metodològica entre el que es fa en català i el que es fa en castellà; està clar que l’objectiu final és que l’alumnat domini les dues llengües.

L’anglès, com a llengua estrangera, té un pes específic important. Hi ha criteris clars perquè la programació s’estructuri a partir d’activitats d’aprenentatge que són rellevants i globals, integren reptes lingüístics i cognitius, condueixen a l’ús de la llengua estrangera i tenen una estructura seqüencial de construcció de coneixement.

Treballem l’anglès des de P3 ja que aquest aprenentatge coopera en la consolidació i la plena adquisició de la mateixa llengua.

Projecte Lingüístic (en renovació)Horari segons Decret 119/2015