Ed. Física – Àlbum

L’Educació Física a la nostra escola es basa principalment en l’aprenentatge cooperatiu. Busquem el desenvolupament integral dels alumnes i així afavorir aspectes cognitius, afectius, relacionals, personals, emotius,… mitjançant el moviment.

L’aprenentatge cooperatiu en l’Educació Física vetlla perquè l’alumne/a aprengui sabers, saber ser, saber fer i saber conviure.

No n’hi ha prou en treballar en grups sinó que han d’aprendre a treballar en equip, amb responsabilitat individual, posant en comú el treball realitzat, donant la seva opinió, coordinant-se i arribant a acords amb els company/es.

Finalment, valorem com a imprescindible la reflexió i avaluació diàries d’ells mateixos/es, dels companys/es i del /la mestre/a.

psico-2La psicomotricitat busca el progrés global dels nostres nens i nenes a partir de les vivències corporals que faciliten el desenvolupament de les capacitats de percepció, comunicació i expressió mitjançant la integració activa dels seu cos amb el medi que l’envolta.

Per això treballem aspectes socioafectius, motrius, emocionals, relacionals, cognitius i fantasmàtics,…

La portem en pràctica un cop a la setmana amb tot el grup classe i en aquesta sessió s’experimentem, juguem , compartim, cooperem, ens movem, pensem,…

Àlbum

Un repte cooperatiu és…

Un repte que només es pot superar amb la participació activa de tots els membres del grup. Si un repte només el poden aconseguir una part dels components del grup, no és cooperatiu.

Hi ha d’haver un objectiu clar a aconseguir i un element motivador (temps, distància, punts, limitacions d’espai o normes.). El repte ha de ser adequat a l’edat (ni molt fàcil ni molt difícil).

El fet que el repte estigui a la superació d’un problema i no, com passa en les activitats competitives a superar a altres persones, la simplicitat de les normes i la novetat que per a l’alumnat suposa aquest tipus d’activitats, afavoreix la integració de l’alumnat amb més dificultats i a la vegada no limita les possibilitats de l’alumnat amb major habilitat, que utilitza les seves destreses no només en el seu propi benefici, sinó també per ajudar als companys.

A la nostra escola treballem els reptes cooperatius de 3r a 6è per tal de fomentar la cohesió del grup i la integració dels companys/es. Cada alumne/a és imprescindible per aconseguir l’objectiu.