Consell de Delegats

                   

El Consell de Delegats és l’òrgan que facilita la comunicació entre els alumnes i els òrgans de govern de l’escola i canalitza la participació de l’alumnat en la vida del centre.

El presideix el Cap d’estudis i participen altres membres de l’Equip Directiu i del professorat en funció dels temes a tractar. El Consell de Delegats/des col·labora amb la gestió de l’escola, aportant suggeriments, resolent queixes, propostes, debatent idees i arribant a acords que afecten el funcionament i la bona marxa del centre. Aquestes propostes, temes i acords es parlen prèviament i posteriorment a les tutories.

El Consell de Delegats/des tracta també temes que provenen del Consell dels Infants de la ciutat de Lleida on hi assisteixen els alumnes de 5è i 6è de la nostra escola.

Es reuneix en assemblea un cop al mes de manera ordinària i altres cops, quan l’Equip Directiu ho consideri necessari o a petició del mateix alumnat. Les reunions es porten a terme dins de la franja horària d’esbarjo allargant-se fins a una hora de durada a la sala de mestres.

El consell de delegats està format pels delegats i sots-delegats escollits per cada grupclasse des de P5 fins a 6è i ho seran al llarg de tot un trimestre. Els Delegats/des de P5 representaran l’etapa d’educació infantil.

El Consell de Delegats/des realitza les següents funcions:

• Intercanviar informació entre l’alumnat, l’Equip Directiu i el professorat.

• Fer suggeriments d’activitats i propostes per la Programació General Anual.

• Col·laborar en la gestió de l’escola.

• Intercanviar informacions entre el centre i el Consell dels Infants.

• Altres, que determini el Claustre o el Consell Escolar.