Socialització de Llibres

Aquest projecte iniciat el curs 2010/11 té com a objectius fonamentals el reduir la despesa familiar en concepte de llibres de text i material didàctic, afavorir la gratuïtat per a les famílies amb rendes baixes, en complementar la reducció amb les beques i ajuts, fomentar la responsabilitat en el manteniment del material de text, afavorir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats, fomentar valors com la solidaritat, el respecte al bé comú i la capacitat de compartir, fomentar la cooperació entre l’alumnat, les famílies i el professorat, i millorar qualitativament i quantitativament els recursos didàctics disponibles al centre.