Consell Escolar

Què és? El Consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al Consell Escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

Composició del consell escolar

a) El director que el presideix

b) El cap d’estudis

c) Els i les 5 representants del professorat s’elegeixen pel claustre

d) Els i les 4 representants de pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells

e) Una representant de l’ajuntament de la localitat

f) Una representant d’administració i serveis (PAS), elegit per i entre aquest personal

g) Una de les persones representants del sector pares/mares que la designa l’AMPA

h) La secretària del centre amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell

Funcions del Consell Escolar Promo Consells Escolars
Resultat d'imatges de calendario
Resultat d'imatges de informaciones
Calendari Eleccions 2018 Informacions Eleccions 2018
Resultat d'imatges de documento
Resultat d'imatges de familia i escola
Document Presentació Candidatura Família i Escola Generalitat Catalunya