Serveis Educatius

Els serveis educatius són òrgans de suport a la tasca docent del professorat i, en alguns casos, d’intervenció directa amb l’alumnat o d’assessorament a les famílies, és a dir, a la comunitat educativa.

Els serveis educatius estan integrats per:

EAP ( Equip Assessorament psicopedagògic)

Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són un servei de suport i recolzament a famílies, alumnes i professors, per tal d’assolir millor la tasca educativa de l’escola, donant respostes integrals.

Actuacions que es prioritzen:

 • Atenció als alumnes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques i sensorials.
 • Atenció als alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge, llenguatge i/o adaptació.
 • Col·laboració amb el centre en la planificació de les mesures d’atenció a la diversitat de l’alumnat i d’altres mesures organitzaves.
 • Col·laboració en el procés de transició de l’alumnat del centre a l’ESO

Professional: Sara Mora

Horari i periodicitat d’atenció: dijous al mati, setmanal

PLA DE TREBALL SOCIAL

Actuacions que es prioritzen:

 • Valoració i seguiment de l’alumnat amb N.E.E. i/o problemàtiques socials i les seves famílies.
 • Seguiment dels casos d’alumnes absentistes
 • Informació i assessorament al centre.
 • Coordinació i mediació entre el centre i els diferents serveis socials municipals, sanitaris i altres serveis especialitzats.

Professional: Gemma Llobet

Horari i periodicitat d’atenció: dijous al mati, setmanal

EDUCADORA SOCIAL

Actuacions que es prioritzen:

 • Garantir que l’acollida en el centre educatiu de l’alumnat en situació de vulnerabilitat social es desenvolupi en un entorn segur i protector, amb un tracte afectiu i una atenció personalitzada.
 • Vetllar perquè els infants assoleixin els nivells acadèmics propis de la seva edat, motivant-los i acompanyant-los en les tasques que han de dur a terme, en coordinació amb els tutors/es.
 • Donar suport a l’equip docent en l’atenció, detecció i prevenció de situacions i conductes de risc dels alumnes.
 • Assessorar l’equip directiu davant situacions d’absentisme de l’alumnat, d’acord amb els protocols establerts i en coordinació amb la resta de professionals.
 • Donar suport als tutors/es en la relació amb les famílies i l’entorn.
 • Intervenir per ajudar els infants i els adolescents atesos a desenvolupar el sentit de responsabilitat necessari per a la seva seguretat personal, autoestima i responsabilitat davant la comunitat.
 • Afavorir la integració en els principals contextos de socialització: escolar, formatiu, laboral, sanitari, esportiu, de lleure i cultural, mantenint alhora l’entorn social d’origen, sempre que això sigui beneficiós.
 • Coordinar les actuacions amb els agents educatius, socioeducatius i de salut del territori que integren la xarxa socioeducativa.
 • Promoure el desenvolupament de programes específics de Salut, d’Igualtat i de prevenció de violències.

Professional: Sandra Vidal

Horari i periodicitat d’atenció: tots els dies de la setmana

TÈCNICA INTEGRACIÓ SOCIAL (TIS)

Actuacions que es prioritzen:

 • Desenvolupar habilitats d’autonomia personal i social en alumnes en situació de risc.
 • Participar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’inclusió social
 • Col·laborar en la prevenció, detecció i resolució de conflictes entre iguals.
 • Prevenir, detectar i intervenir en casos d’absentisme escolar.
 • Fer el seguiment als alumnes en activitats lectives i extraescolars.
 • Donar suport a les famílies en el procés d’inclusió social dels joves i infants.
 • Afavorir relacions positives dels alumnes amb l’entorn.

Professional: Mònica Jurado

Horari i periodicitat d’atenció: tots els dies de la setmana