Què pretenem

VALORS:


A l’escola Camps Elisis considerem primordials els   següents principis generals per prendre qualsevol decisió, estructura, forma organitzativa i activitat en tots els àmbits de la vida del nostre centre:

 • El compromís amb la cultura i la llengua catalana.
 • El pluralisme, el respecte a la diversitat cultural.
 • El respecte per l’entorn natural i cultural.
 • L’esforç, l’autoexigència, la responsabilitat i el treball ben fet.
 • La convivència basada en el diàleg, el respecte, la tolerància i la solidaritat.
 • La cultura de la pau, l’equitat, la defensa dels drets humans, la coeducació, la participació democràtica i el sentit crític.

 

MISSIÓ:


L’escola Camps Elisis és una escola pública, catalana, arrelada i compromesa amb l’entorn, on el respecte, la tolerància i la solidaritat són pilars bàsics per a la convivència. Promou l’esforç, l’autoexigència, la responsabilitat i el treball ben fet.

Pretén el desenvolupament de les competències bàsiques en l’alumnat, assolint un bon nivell de comprensió lectora, d’expressió oral i escrita, d’agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes i d’autonomia en l’aprenentatge.

Fomenta la participació de les famílies en l’educació dels seus fills per a què esdevinguin ciutadans responsables, solidaris, respectuosos amb els altres i amb l’entorn, i competents en les habilitats socials i personals que els permetin incorporar-se a una societat multicultural i dinàmica .

VISIÓ:


Volem ser:

  • Un centre actiu, emprenedor, amb visió de futur que pretén la millora constant del rendiment acadèmic dels alumnes mitjançant l’ús habitual de les TIC, l’impuls de les llengües estrangeres i la promoció de les habilitats socials i el treball cooperatiu per arribar a ser un referent de qualitat educativa.
  • Un centre que formi persones compromeses amb la societat: solidàries, dialogants, respectuoses amb el medi ambient, tolerants amb els altres, pacífiques, amb criteri propi i responsables.
  • Un equip il•lusionat i format professionalment per portar a terme el nostre projecte educatiu, continuant mantenint un clima acollidor i motivador per afavorir la tasca docent.