Quina implicació demana l’escola als pares i mares?

Col·laborar en portar tots aquells materials o treballs que ajuden a enriquir la feina de l’aula (projectes, enquestes, entrevistes, recerques…)
Assistir a les reunions generals, de curs i les entrevistes.
Complir els acords pactats amb el mestre per millorar els aprenentatges i les conductes, i amb la carta de compromís.
Respectar i acceptar la línia de centre que lliurement heu escollit.
Explicar les diferents situacions familiars que poden interferir en l’aprenentatge del vostre fill.