Convivència

El curs 2006-2007 vam encetar el projecte de convivència i mediació escolar “Convivim Comvivim” (com convivim amb les nostres diferents maneres de viure, el nostre “com vivim”) per diferents raons.
Sens dubte, que l’escola Mogent sigui una escola inclusiva ja és una bona justificació, però no l’única raó. Els accelerats canvis socials que es produeixen a la nostra societat  n’és un altre dels motius, per tant, sense pretendre ser massa ambiciosos, aquest projecte ens agradaria que arrelés en els nostres alumnes, en les seves famílies, i fomentés una afectivitat positiva i una actitud moral respectuosa i justa entre els ciutadans i les ciutadanes .

S’ha de dir que no és una tasca fàcil, i certificat per experiències d’altres companys, sabem que la diversitat de capacitats no és un impediment per assolir bons resultats acadèmics. El que sí que creiem, és que tant important o més que uns grans coneixements, és el foment de les relacions positives, l’acceptació de l’altre amb les seves limitacions, la resolució pacífica dels conflictes i l’ajuda mútua… En definitiva, la bona convivència fonamentada amb una bona base i uns bons pilars d’una bona educació emocional.

Tenim clar que l’escola no és només l’espai per aprendre a llegir, escriure, sumar i restar, sabem que és, a més a més, un dels llocs principals avui en dia on podem col•laborar en la formació integral dels futurs ciutadans.

A l’escola incloem mesures organitzatives partint primer de planificacions generals per poder atendre la diversitat cultural, la diversitat de ritmes d’aprenentatge i la mobilitat constant d’alumnat ; i segon recorrent a organitzacions inclusivo-integradores, per tal que l’alumnat se senti el menys discriminat possible, com són dos mestres a l’aula, tallers i desdoblaments de grups.

I també unes mesures metodològiques, en les que l’ensenyament-aprenentatge se centra en l’aprenent (què necessita per participar de ple?) concretats en activitats com: projectes en grups no homogenis, Itineraris per racons o espais autònoms a infantil, i estratègies facilitadores per al treball dins l’aula (plans individuals)