Reunions del CE Curs 16-17

Sessió número 1

Es va aprovar la Memòria del curs anterior i el Pla Anual per al present curs.

 

Sessió extraordinària número 2

Es va constituir el nou Consell Escolar, després d’haver fet els processos electorals.

El sector pares s’encarregarà de difondre qui són els seus representants per potenciar  la figura de les persones que poden recollir dubtes i propostes per portar-les al Consell Escolar.

L’escola crearà un espai al web del centre per informar sobre el contingut de les reunions.

 

Sessió extraordinària número 3

El Secretari exposa la liquidació de l’exercici de 2016, amb les despeses, ingressos i romanent.

Enguany, les sortides formaran part del pressupost de l’escola,

 

Sessió número 4

S’aproven les dates de sortides que han variat.

Es presenta el Pla Educatiu d’Entorn i s’aprova la participació.

La Directora exposa el nou Projecte Educatiu de Centre, actualitzat i penjat al web per a la seva consulta. El projecte queda aprovat per unanimitat.

 

Sessió número 5

Es presenten les dades de preinscripció per al curs 2017-2018.

Es llegeixen dues cartes rebudes al Consell de queixes del sondeig fet per pares i mares sobre la jornada continuada i s’acorda la resposta que es redactarà en nom del Consell Escolar.

S’escull l’empresa que gestionarà el menjador el curs vinent i que properament es presentarà a les famílies.

 

Sessió número 6

Es presenta el calendari escolar (en breu estarà actualitzat a la nostra web) i els dies de lliure disposició proposats per les escoles del Municipi en comú.

S’exposa l’oferta de la plaça estructural referent a Diversitat, amb les seves funcions.

L’AMPA presenta la proposta de pujada de la seva quota (en 2€ anuals per família) i la seva justificació. La proposta queda aprovada per unanimitat.

La Cap d’Estudis presenta una petita explicació del nou sistema d’avaluació.