Filosofia educativa

L’Escola Mogent es defineix al seu Projecte Educatiu (PEC) com a escola inclusiva catalana. Oferim el necessari per donar les mateixes oportunitats a tots els infants. Per això  comptem amb una Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE) i treballem sense llibres.

El fet de treballar amb quadernets i no amb una editorial única, comporta conèixer molt bé el currículum i elaborar unes unitats de programació acurades i dossiers propis d’acord amb l’entorn proper.

Basant-nos en la cultura de l’esforç i aplicant una metodologia constructivista, pretenem assolir un bon nivell de competències bàsiques mitjançant un ampli ventall d’estratègies: treball cooperatiu, tallers, racons, treball individualitzat, projectes, agrupaments flexibles, dos mestres a l’aula i desdoblaments.

Donem la mateixa importància a la comprensió i a l’expressió, tant oral com escrita, de les tres llengües: català, castellà i anglès.

Considerem que la competència matemàtica i la digital són indispensables per al progrés de la ciència i la humanitat, donant pas a la creativitat a l’hora de resoldre situacions i problemes.

Com a escola compromesa amb el medi ambient i el futur treballem per la sostenibilitat, el respecte a l’entorn social i natural, seguint la ruta de les escoles verdes i treballant en xarxa amb les institucions municipals.

Tot això comporta una educació integral com a persona, fonamentada en els valors de la convivència i la democràcia.