Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En resum, corresponen al consell escolar les funcions següents:

– Aprovar documentació del centre (el projecte educatiu, la carta de compromís educatiu, el pressupost i el rendiment de comptes, la programació general anual de centre i les normes d’organització i funcionament), així com les modificacions corresponents.

– Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.

– Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.

– Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.

– Intervenir en la resolució dels conflictes.

– Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars.

Teniu tota la informació a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’eduació.

El Consell Escolar s’acostuma a reunir amb una periodicitat de 4 o 5 cops al llarg del curs, i està format per 20 membres:

Els 3 membres de l’Equip Directiu

7 representats del sector pares i mares (1 d’ells, representant de l’AMPA)

7 respresentants del sector mestres

1 representant de l’Ajuntament

1 representant del personal no docent

1 representant de l’atenció educativa

Els membres es renoven parcialment cada dos anys seguint un procés d’eleccions.