Com es treballen les diferents àrees?

En línies generals les àrees les treballem connectades en projectes o unitats de programació globalitzades.

El nostre objectiu és que els nens i les nenes siguin competents en totes les àrees.

Per adquirir les competències de totes les àrees , els nens i les nenes han de saber (conceptes), han de saber fer (processos) i han de saber ser (actituds).
Les competències s’aprenen per diferents mitjans perquè no tothom aprèn de la mateixa manera.
Per què un aprenentatge sigui competencial, el nen ha de saber perquè serveix per després poder aplicar-lo quan el necessiti. Sabem que realment han après, quan són capaços d’explicar-ho de manera oral, escrita o gràfica.

Com aprenen a saber (conceptes)?

Experimentant, manipulant materials, fen recerques a internet, amb audiovisuals, amb exposicions de mestres i de companys, amb textos, notícies actuals, plantejant situacions-problema

Com aprenem a saber fer (processos)?

Creant textos, amb la resolució de problemes, amb la planificació de dossiers de treball, amb la creació de productes finals de projectes (maquetes, vídeos, murals, carpetes d’aprenentatge, mapes conceptuals…)

Com aprenen a saber ser (actituds)?

Mitjançant tutories, assemblees, debats, fent dinàmiques de cohesió i de mediació, reunions de delegats, reflexions en grup, treball d’hàbits de treball, d’estudi, d’alimentació, de relació amb els altres, de respecte…