L’ Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE; en anglèsContent Language Integrated Learning, CLIL ) és un corrent de la lingüística aplicadaque propugna que als contextos escolars existeix un major èxit en l’aprenentatge de les llengües estrangeres a través de les matèries comunes com la història o les ciències, que per mitjà dels currículums funcionals que les tracten com a assignatures independents.

El terme s’utilitza per descriure qualsevol situació educativa en la qual s’utilitza una llengua addicional (segona/ estrangera) per a l’ensenyament i aprenentatge de matèries diferents de la mateixa llengua en qüestió. Actualment, però, el terme AICLE inclou més d’una dotzena d’enfocaments educatius (ex: immersió, educació bilingüe, educació multilingüe, intercanvi d’estudiants, etc.). AICLE sintetitza i proporciona una via flexible per aplicar els coneixements apresos a partir d’aquests enfocaments.